احداث پلهاي جديد در دو هفته
با استفاده از مواد ساختماني جديد، روشهاي نوين در بخش توليدات صنعتي و همچنين فناوريهاي نوين در ساخت ميتوان تنها طي دو هفته پس از آغاز طرح ساخت پلهاي جديد، آنها را مورد بهرهبرداري قرار داد. اين پلها متشكل از قسمتهاي بسيار سبكي است كه در محل مورد نظر روي هم نصب ميشوند. قسمتي از پل كه بار اصلي وسايل نقليه عبوري بر آن وارد ميشود از ميلههاي V شكلي از جنس فايبرگلاس ساخته شده است كه ورقههايي از جنس كربن در بخش تحتاني آن قرار گرفته و استحكام آن را تامين ميكند.
اين قسمتها به بخش مسطحي كه از جنس فولاد مستحكم شده بهوسيله مواد سيماني تهيه شده و به صورت پيش ساخته به محل احداث پل منتقل شده، متصل ميشوند. از آنجايي كه اين مواد از دوام بسيار خوبي برخوردارند بنابراين براي مدت زمان طولانيتري ميتوان اين سازهها را مورد استفاده قرار داد كه با توجه به هزينه احداث اين زير ساختها كه لازمه زندگي شهرنشيني هستند ميتوان پيشبيني كرد كه استفاده از مواد و روشهاي نوين در ساخت توليدات صنعتي ميتواند نقش مهمي در كاهش هزينهها داشته باشد، اين در حالي است كه عليرغم دسترسي به چنين فناوريها و امكاناتي هنوز استفاده از آنها در ساخت پلها كه اغلب مدت زمان زيادي به طول خواهد انجاميد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اگر چه براساس بررسيهاي انجام شده، هزينه اوليه براي احداث اين پلها بسيار زياد خواهد بود و به نظر ميرسد كه هزينه ساخت پلهاي جديد دو برابر پلهاي معمولي باشد، اما با در نظر گرفتن دوام و كاهش مدت زمان لازم براي ساخت اين پلها، بازده اقتصادي خوبي را ميتوان براي آينده پيشبيني كرد كه از بسياري جهات بر روشهاي امروزي برتري دارند. ساخت اين پلها در حال حاضر به عنوان يك طرح تحقيقاتي جديد در كشور سوئد در حال بررسي است و در صورت تامين بودجه لازم براي احداث، در آيندهاي نهچندان دور مراحل اوليه اجراي اين پروژهها در راههاي ارتباطي شهري و برونشهري در كشور سوئد آغاز خواهد شد.