فشرده كردن بلور اكسيد منگنز ميتواند آن از يك عايق الكتريسيته به يك فلز رسانا تبديل كند.
بهگزارش فيزورگ، محققان در گزارشي كه در نشريه "مواد" نيچر منتشر كردند، بااستفاده از مدلسازي رياضي ساز و كار اين تغيير را نشان دادند.
"وارنپيكت" استاد فيزيك در دانشگاه كاليفرنيا در ديويس و مجري اين طرح گفتنتايج اين تحقيق نشانگر پيشرفت در مدلسازي اين مواد است و ميتوانداطلاعاتي در مورد رفتار كانيهاي مشابه در اعماق زمين نشان دهد.
ويافزود، اكسيد منگنز مغناطيس است اما به خاطر واكنشهاي شديد بينالكترونهاي اطراف اتمها در اين بلور، در شرايط طبيعي جريان الكتريسيته راعبور نميدهد.
اما تحت فشار در حدود يك ميليون اتمسفر (يك مگابار) ويژگي اكسيد منگنز را به حالت فلز تبديل ميكند.

پيكتو همكارانش ريچارد اسكالتر در دانشگاه كاليفرنيا در ديويس، "جان كيونز" ازدانشگاه آوگسبورگ آلمان، "آلكسي لوكويانوف" از دانشگاه فني اورال روسيه و"ولاديمير آنيسيموف" در موسسه فيزيك فلز در يكاترينبورگ روسيه مدلهايرياضي اكسيد منگنز را ساخته و اجرا كردند.
پژوهشگران دريافتند زمانيكه اين اتمها تحت فشار شديد به هم فشرده ميشوند، خاصيت مغناطيسي اتمهايمنگنز بيثبات شده و از بين ميرود و در اين فرايند الكترونها آزادميشوند تا در سراسر بلور حركت كنند.
اكسيد منگنز ويژگيهايي مشابهاكسيدآهن و سيليكات (اكسيد سيليكون) دارند كه بخشي عمده از پوسته و جبهزمين را تشكيل ميدهند. شناخت چگونگي رفتار اين مواد تحت فشار زياد اعماقزمين، ميتواند به زمين شناسان كمك كند آنچه را كه در داخل زمين اتفاقميافتد دريابند.


منبع: ايرنا