گروهي از دانشمندان موفق شدند براي اولين بار نشان دهند كه يك بار منفي دقيقا يك چهارم تك الكترون است.


بهگزارش خبرگزاري مهر، جريان الكتريسيته از حمل الكترونها ايجاد مي شود. تامدتها به نظر مي رسيد كه بار منفي كه روي الكترون وجود دارد برابر با يكواحد از اين شبه ذره است اما تحقيقاتي كه بعدها دانشمندان انجام دادندنشان مي داد كه يك بار منفي معادل يك سوم، يك پنجم و يا يك ششم يك واحدالكترون است.

اكنون گروهي از پژوهشگران كه نتايج يافته هاي خودرا در مجله "نيچر" منتشر كرده اند با استفاده از تكنيكهاي جديد براي اولينبار مشاهده كردند كه يك بار منفي دقيقا 25 درصد (يك چهارم) يك تك الكتروناست.


به خصوص اين دانشمندان نشان دادند كه شبه ذرات بارمنفيزماني كه الكترونها در يك سيستم دوبعدي قرار مي گيرند، تشكيل مي شوند و بهاين ترتيب نيروي بسيار پرقدرتي ميان آنها برقرار مي شود.

درحقيقت زماني كه يك جريان الكترون در يك سطح دوبعدي يك نيمه رسانا گستردهمي شود، يك ميدان مغناطيسي عمود بر اين سطح ايجاد مي شود. جريان بار منفيكه در اين ساختار دوبعدي حركت مي كند دقيقا برابر با يك چهارم يك الكتروناست.