استفان هاوكينگ: تنها نيستيم!


هاوكينگ، فيزيكدان برجسته با ارايه فرضيهاي بار ديگر احتمال وجود حيات در كرات ديگر را عنوان كرد.


بهگزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خوزستان ، او كه معتقداست زمين تنها كره واجد حيات در عالم هستي نيست در سخنراني اخيرش دردانشگاه واشنگتن آمريكا در عين حال گفت:« حيات ساده، امري شايع اما حياتهوشمندانه نسبتا نادر است. »

هاوكينگ همچنين باور دارد حيات غيرزميني چه بسا مشحون از بيماريهايي باشد و ما به خاطر وجود تفاوت در DNA به آنها مبتلا شويم!

ايندانشمند بيان كرد:« بقاي نسل بشر در طول ميليونها سال شايد به آن معنياست كه ميتوانيم بيهيچ ترس و واهمه، پا به عرصههايي بگذاريم كه تا پيشاز اين نگذاشتهايم.»