سومین متهم پرونده مرگ اسرار آمیز مردی که از بلندای یک ساختمان تهران به پایین پرت شد بازداشت شد.
افسرنگهبان کلانتری 134 شهرک قدس ، شامگاه جمعه - هشتم شهریور 1387 - از مرگمرموز مرد میانسالی به نام کامران طی یک مهمانی مختلط باخبر شد و ماجرا رابه دادسرای جنایی پایتخت اعلام کرد.
سپس بازپرس محمد شهریاری (کشیک) وافسران دایره 10 اداره آگاهی مرکز به ساختمان مورد نظر رفتند و با دیدنجنازه مرد نگون بخت که از طبقه سوم ساختمان به پایین پرت شده بود ، رسیدگیبه پرونده را در دستور کار خود قرار دادند.
در آن میان دو زن که در همان خانه بودند دستگیر شدند اما مردی که از دوستان کامران بود گریخت.
متهمان در بازجویی ها خود را بی گناه خواندند اما قرار بازداشت آنان تا روشن شدن ابهام های موجود در پرونده شدند.
رییسشعبه هفتم دادسرای جنایی تهران اظهار داشت : مرد جوانی که پس از حادثهگریخته بود سرانجام روز سه شنبه ردیابی و دستگیر شد و به درگیری با کامراناعتراف کرد اما منکر کشتن او شد.
شهریاری گفت: این متهم در حالی روانه بازداشتگاه شد که آثار درگیری روی بدنش مشهود است ؛ با این وجود هنوز کلید معما کشف نشده است.