به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سرويستلفنهاي ثابت اعتباري كه به عقيدهي كارشناسان بهعنوان يكي ازسرويسهايي كه بايد به سرويسهاي تلفن ثابت افزوده ميشد به اضافهيسرويسهاي مكالمهي رايگان، نظرسنجي، شبكهي خصوصي مجازي، مشاورهيتلفني، مكالمهي انبوه، شمارهي اختصاصي و سرويس شماره فراگير هشت سرويسشبكهي هوشمند هستند.

يكي از ويژگيهاي سرويس كارت اعتباري آن استكه شخص ميتواند با هزينهي كمتر ارتباط بينالمللي نيز داشته باشد؛ درواقع در اين سرويس كه به معناي اختصاص يك كارت رمزدار و يا شماره رمز بهمشترك است، افراد ميتوانند با اين شماره رمز از هر دستگاه تلفن كه دردسترس باشد مكالمات خود را به مقصد شهري، بينشهري، بينالمللي و تلفنهمراه برقرار كنند و هزينهي مكالمات از اعتبار كارت كسر ميشود.

دراين كارتها فرد ميتواند هويت خود را حفظ و كارتش را در صورت اتمام، شارژو يا هويت جديدي احراز كند؛ متقاضيان استفاده از اين سرويس ميتوانند باخريداري كارت شارژ از مراكزي كه كارت شارژ سيمكارتهاي تلفن همراه را بهفروش ميرسانند، نسبت به خريد آن اقدام كنند.

به گفتهي صابر فيضي- مدير عامل شركت مخابرات ايران - بيشتر تجهيزات مورد نياز براي اينسرويس توليد داخل كشور بوده و تنها يكسري از آنها بايد از خارج از كشوروارد شوند.

اين سرويس تفاوتي با تلفن ثابت ندارد و فقط به عنوانيكي از سرويسهاي جديد محسوب ميشود و متقاضيان به ميزان شارژ خريداريشده، مصرف ميكنند و صورتحساب براي آنها ارسال نميشود.

مديرعامل شركت مخابرات استان تهران هم در گفتوگو با ايسنا، گفته بود:سرويسدهي كارتهاي تلفن اعتباري با نصب تجهيزاتي امكانپذير خواهد بود كهاستفاده از اين تجهيزات در نقاط كم مصرف چون روستاها و شهرهاي كوچكاقتصادي نيست.

محمد روحاللهي با اعلام اين كه ماهانه 196 هزاركارت تلفن اعتباري توزيع ميكنيم كه اين آمار رو به گسترش است، ادامه داد:اين سرويس كه از مدتي قبل علاوه بر شهر تهران در كرج هم فعال شده است با20 درصد تخفيف همراه است، به نحوي كه مشترك براي خريد كارت دو هزار تومانيتنها 1600 تومان ميپردازند.

او با بيان اينكه 84 درصد از مشتركانتلفن ثابت استان تهران در دو شهر تهران و كرج هستند در خصوص مراكز فروشكارتهاي تلفن اعتباري اظهار كرد: اين كارتها را ميتوان از مراكز ودفاتر خدمات ارتباطي و تمام اماكن مجاز فروش كارت تلفن خريداري كرد.

بنابراعلام مسوولان از كارت اعتباري با استقبال خوبي از سوي شهروندان تهراني وكرجي روبهرو شده است و ميتوان در مكانهايي كه امكان استفاده از فيبرنوري وجود ندارد، استفاده كرد كه اين كار از ضررهاي اقتصادي جلوگيريميكند و نيز به كاهش استهلاك سوئيچ مخابراتي منجر ميشود.