مجهز شدن صدا و سيما به سيستم پخش 4 MPEG
معاون توسعه و فناوري صدا و سيما از دستيابي سازمان به سيستم پيشرفته و جديد پخش تلويزيوني 4 MPEG خبر داد. به گزارش بخش خبر شبكه فناوري اطلاعات ايران، علي عسگري در حاشيه مراسم جشن تكميل پوشش شبكههاي ملي در استان سمنان به خبرنگاران گفت: « با استفاده از اين سيستم تصاوير شبكههاي مختلف تلويزيوني در كشور با كيفيت بالا قابل دريافت است.»
وي سيستم متداول پخش تلويزيوني در دنيا را 2 MPEG عنوان كرد و گفت: « استفاده از سيستم پيشرفته جديد نيازمند تجهيز شركت مخابرات ايران به سيستمهاي جديد است تا سيستم 4MPEG در كشورقابل اجرا شود.»

عسگري با ابراز رضايت از پخش تصاوير تلويزيوني از طريق گوشي تلفن همراه در تهران اظهار كرد: «درصورت نصب سامانههاي مورد نياز توسط شركت مخابرات در استانها پخش تصاوير تلويزيوني از طريق تلفن همراه در استانهاي كشور نيز قابل دريافت خواهد شد و تا يك سال آينده با همكاري استانداري سمنان پخش ماهوارهاي برنامههاي سيماي مركز سمنان نيز راهاندازي ميشود.»