اسلحه مرگبار (4)

فيلم اسلحه مرگبار 4 را ريچارد دان كارگرداني كرده است و بازيگر اصلي آن بروس ويليس است.

راجو ريكس ماموران ويژه اداره پليس ميباشند،؛ يك شب كه راج و ريكس در قايقشخصي بودند متوجه يك كشتي باري ميشوند، افراد آن كشتي به سمت قايق آنهاتيراندازي نموده و ريكس به داخل كشتي ميرود و پس از درگيري، كاپيتان كشتيفرار ميكند، ريكس هنگام خروج از كشتي متوجه تعداد زيادي چيني ميشود كهدر داخل كشتي زنداني شدهاند، ريكس آنها را نجات داده و متوجه ميشوند كهآن افراد توسط يك گروه قاچاق انسان جهت فروش به آنجا آورده شدهاند، دربين آنها خانوادهاي است كه از شلوغي استفاده كرده و خود را در قايقيپنهان نمودهاند كه راج آنها را پيدا كرده و به منزل خود ميبرد، پدرخانواده آقاي هنگ به راج ميگويد عمويش به قاچاقچيان پول داده تا آنها رابه اين كشور بياورد، ديري نميگذرد كه بازيركو (يكي از افراد گروهخلافكار) به همراه افرادش جهت اسارت خانواده هنگ، به منزل راج آمده وآنها را با خود ميبرد و خانه راج را به آتش كشيده ولي ريكس و راج وخانوادهشان از اين ماجرا جان سالم به در برده و هر دو تصميم ميگيرند كهبازيركو را پيدا و باند آنها را متلاشي نمايند.