نمايش خانگي
من و رباتفيلم«من و ربات» ساخته الكس پروياز محصول سال 2004 براي ورود به شبكه نمايشخانگي دوبله شد. اين فيلم با زمان 103 دقيقه در فروشگاههاي عرضه محصولاتفرهنگي موجود است.
ماجراهاي اين فيلم در سال 2035 ميلادي اتفاقميافتد. بازرس اسپونر در بخش جنايي اداره پليس كار ميكند. او در عصريرباتيك زندگي ميكند كه رباتها در زندگي انسان نقش اساسي دارند و هرانسان يك ربات دارد.
اسپونر از اين وضعيت اصلا راضي نيست و از رباتهابيزار است. يك روز از شركت سازنده رباتها با او تماس ميگيرند و به اواطلاع ميدهند كه دكتر لنينگ خودكشي كرده است. اسپونر خود را به شركتميرساند و با جسد دكتر روبهرو ميشود. او براي پيدا كردن سرنخهاييتمام شركت را جستجو ميكند و به رباتي بر ميخورد كه ساني نام دارد و دكتراو را بتازگي برنامهريزي كرده است