10 فيلم، 4 اثر هنريجامجم آنلاين: در هفته جاري 10 فيلم سينمايي از شبكههاي مختلف پخش ميشوندكه از اين تعداد «همسرايان»، «داستان سرراست»، «روزي روزگاري در آمريكا» و«ماجراي سنتپير» عناوين مهمترين فيلمهاي سينمايي پايان هفته سيما راشامل ميشوند. در ميان چهار فيلم قابل توجه سيما در هفته جاري سه فيلمتكراري هستند و تنها سينمايي «همسرايان» به كارگرداني تريستوفر باراتربراي نخستين بار از شبكه اول پخش ميشود.
اين فيلم كه يك كمدي موزيكالاست در جشنوارههاي اسكار، گلدن كلوب ، جايزه فيلم اروپا بافتا و بانكوكجوايزي را دريافت كرده است. با اين حال سينمايي «همسرايان» كه محصول سال2004 سه كشور فرانسه، سوييس و آلمان است در قالب سينما يك پخش نخواهد شدتا شاهد وقفه در پخش اين برنامه براي سومين هفته متوالي باشيم.

بهگزارش ايسنا، «داستان سرراست» به كارگرداني ديويدينچ باعنوان عجيب وتازهي « آقاي استريت»! جمعه به روي آنتن شبكه دو سيما ميرود. اين فيلمبا بازي گالاوي هتيز و سي سي اسپك تاكنون در هيچ كشوري با عنوان آقاياستريت به نمايش در نيامده است. «داستان سرراست» ديويد لينچ كه پيش از اينچندين بار از تلويزيون پخش شده حادثهاي و بيوگرافي است كه نامزد نخلطلايي و جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش اول مرد بوده است. «داستان سرراست»در چند جشنواره ديگر از جمله گلدن گلوب هم جوايزي را دريافت كرده است.

«روزيروزگاري در آمريكا» را برنامه صدفيلم پخش ميكند كه پيش از اين ازتلويزيون به روي آنتن رفته است. اين فيلم محصول سال 1984 آمريكا است و درآن رابرت دينرو، جيمز وودز و اليزابت مك گارن ايفاي نقش كردهاند.

سينماپنج،«ماجراي سنت پير» را جمعه ساعت 30 دقيقه بامداد تكرار ميكند. اين فيلم بابازي به يادماندني جوليت بينوش و كارگرداني جون پاتريك لكانت به يكي ازفيلمهاي به يادماندني تاريخ فرانسه مبدل شده است.

در روزهاي پنجشنبه و جمعه اين هفته سه تله فيلم ايراني نيز از تلويزيون پخش ميشوند.

«گاميدر تاريكي» به كارگرداني آرش معيريان درباره زن جواني است كه حافظه خود رااز دست ميدهد و به مروز در طول زندگي با همسرش متوجه ميشود عليرغمادعاي همسرش كه آنها هرگز فرزندي نداشتهاند داراي دختري هستند كه از چشماو دور نگه داشته شده است. در تله فيلم گامي در تاريكي لادن طباطباييوحميدرضا پگاه ايفاي نقش كردهاند و طباطبايي براي اين بازي سيمرغ بلورينجشنواره آفاق فيلم را دريافت كرد.

«مدرسهاي براي ديگران» بافيلمنامهاي از حسينعلي فلاح ليالستاني و فرهاد طب نوري و به كارگردانيبهروز فرجي پنجشنبه از شبكه دو سيما پخش ميشود. اين فيلم دربارهكارگردان جواني است كه بهدنبال ساخت فيلمي است كه محدوديتهاي روستاها رابه نمايش بگذارد . قاسم جعفري تهيهكننده اين فيلم است و مجيد حاجيزاده وحسن اسدي در آن ايفاي نقش كردهاند.

« فسيل زنده» به نويسندگيجابرقاسمعلي و جواد ارشاد پنجشنبه ساعت 20و15 دقيقه از شبكه سه پخشميشود. اين تله فيلم درباره قاچاق ماهيان خاوياري در مناطق شمال كشوراست. فرامرز صديقي و اسماعيل محرابي در فسيل زنده بازي داشتهاند.

سينماچهار جمعه اين هفته فيلمي از يك كارگردان ترك و جوان را به نمايشميگذارد.«طوبي» به كارگرداني يلماز اردوقان يك درام كمدي است كه در سال2004 ساخته شده است. اردوگان تاكنون سه فيلم ساخته و طوبي دومين فيلمش استكه جايزهاي را از جشنوارههاي جهاني دريافت نكرده است.

شبكه سهسيما جمعه صبح سينمايي «اس پي ال» را تكرار ميكند. اين فيلم هنگكنگي يكاكشن جنايي است و از جايزه فيلم هنگكنگ عنوان بهترين فيلمبرداري يك فيلماكشن را دريافت كرده است.

شبكه تهران آخر اين هفته يك فيلمتلويزيوني خارجي به نام «سقوط» را به روي آنتن ميبرد. اين درام معمايي درسال 1990 توسط فيليپ ساويلي كارگرداني شده است.