ستاره در روياستاره اسكندري در سريال «مرگ تدريجي يك رويا» نقش يك زن جوان الكلي را بازي ميكند. نقشي كه در تلويزيون بعد از انقلاب ديده نشده است و به همين دليل هم نقش سختي است. سخت است چون اسكندري براي اين نقش مابهازاي بيروني نداشته تا با رجوع به آن بتواند از يك الگو استفاده كند.
اما از آنجا كه اسكندري بازيگري را روي صحنه تئاتر آموخته است توانسته بخوبي از پس نقش ساناز برآيد. چون بازي در نقشهايي مانند ساناز آن هم در تلويزيون كشور ما كه تابع قوانين اجتماعي و اسلامي حاكم بر جامعه است، فقط بازيهاي بيروني را ميطلبد كه اين بازيها هم در تخصص بازيگران تئاتر است. مرگ تدريجي يك رويا در ابتداي راه است و قرار است ساناز محور بسياري از اتفاقات قصه باشد پس منتظر ميمانيم تا ببينيم ستاره اسكندري با ساناز چه ميكند.