«كمال تبريزي» فيلم «امام موسيصدر» را ميسازدتهيهكننده پروژه «امام موسيصدر» ضمن تشريح جزئيات توليد اين پروژه و كارگرداني «كمال تبريزي» در آن اظهار داشت: فردا در جلسه مشترك با خانواده امام موسي صدر، در جريان آخرين نظرات آنها روي فيلمنامه نهايي اين پروژه قرار ميگيريم. «منوچهر محمدي» تهيهكننده پروژه «امام موسيصدر» در گفتوگو با فارس گفت: تحقيقات مربوط به فيلمنامه زندگي امام موسي صدر كه از اوايل سال 86 شروع شده بود پايان يافته و اوايل امسال نگارش نهايي فيلمنامه انجام شده كه جهت بررسي و شروع پيش توليد به بنياد سينمايي فارابي ارائه شده است.
وي اظهار داشت: اين فيلمنامه را محمدرضا گوهري پس از تحقيقات فراوان نوشته و قرار است «كمال تبريزي» كارگرداني آن را انجام دهد.
اين تهيهكننده افزود: چون پيشنهاد نگارش اين فيلمنامه توسط خانواده امام موسي صدر بود، چندين بار فيلمنامه در مراحل مختلف نگارش به نظر آنها رسيد. در اين مرحله به علت اينكه چند نفر از خانواده وي در لبنان و چند نفر در ايران سكونت دارند، رفت و برگشت فيلمنامه بين ايران و لبنان باعث طول كشيدن نگارش شد.
«منوچهر محمدي» به فارس گفت: قرار است فردا (دوشنبه 23 ارديبهشت) در جلسه مشترك فيلمنامهنويس و كارگردان اين فيلم با خانواده امام موسي صدر، آخرين نظرات آنها را در روي فيلمنامه نهايي داشته باشيم. ضمن اينكه نظر بخش فرهنگي بنياد سينمايي فارابي نيز براي شروع كار بسيار مهم است.

* شرايط لبنان در زمان شروع پروژه مؤثر است
اين تهيه كننده در مورد زمان توليد فيلم امام موسي صدر گفت: در برنامهريزي كاري ما قرار است اين فيلم امسال تهيه شود ولي توليد اين فيلم به شرايط لبنان نيز بازميگردد.
وي تصريح كرد: به علت جو متشنج لبنان در چند ماه اخير ما نيازمند يك آرامش هستيم تا بتوانيم پيش توليد و توليد فيلم را در لبنان شروع كنيم. البته در فروردين ماه سفري به لبنان براي بررسيهاي مقدماتي كار داشتم ولي بررسي كامل فني و شروع كار اجرايي پروژه منوط به آرامش كشور لبنان است.

* فيلم به زبان عربي ساخته ميشود
وي در مورد عوامل حاضر در پروژه امام موسي صدر گفت: عوامل فني فيلم همه ايراني خواهند بود ولي چون فيلم به زبان عربي است، بايد از بازيگران عرب زبان استفاده كنيم.

*انتخاب بازيگر نقش «امام موسي صدر» چالش بزرگي براي پروژه است
وي تصريح كرد: شخصيت محوري داستان خود امام موسي صدر است كه در ايران بزرگ شده بود و به زبان فارسي تسلط كاملي داشته است. انتخاب بازيگر اين نقش چالش بزرگي براي پروژه است چون اين بازيگر بايد به هر دو زبان فارسي و عربي كاملا مسلط باشد. ضمن اينكه شخصيت خاص موسي صدر كه پايه گذار مجلس اعلاي شيعيان لبنان بود، شخصيت وي منحصر به فرد است و بازيگر اين نقش بايد از عهده ايفاي آن برآيد.
محمدي در ادامه در مورد اين پروژه گفت: تمام داستان در 40 سال پيش مي گذرد و اين خود به سختيهاي كار اضافه ميكند. بخشهاي مربوط به اشغال لبنان توسط اسراييل و جنگهاي داخلي لبنان در اين فيلم وجود دارد كه توليد آنها كار بسيار سختي است و اميدوارم در نهايت بتوانيم فيلم خوبي توليد كنيم.
محمدي در پايان گفت: اين فيلم تلاش دارد ضمن معرفي شخصيت والاي امام موسي صدر مخاطبين خود را متوجه اين نكته كند كه پس از گذشت سالها از ناپديد شدن اين مرد بزرگ هنوز وضعيت او روشن نيست و اميدوارم اين فيلم به روشن شدن وضعيت ايشان كه هنوز توسط طرفدارانشان پيگيري ميشود كمكي كند.