قصههاي پندآموز «چشم بلبلي»جامجم آنلاين: با پايان مراحل ساخت دكور و نورپردازي مجموعه نمايشي «چشمبلبلي» توليد اين مجموعه از هفته آينده در گروه كودك و نوجوان شبكه دوآغاز ميشود. اين كار به تهيهكنندگي سوسن كرامتي در 52 قسمت 15 دقيقهايتوليد ميشود. در چشم بلبلي بازيگراني چون محسن قاضيمرادي، نيلوفر ساجديو عليرضا ناصحي حضور دارند.
كرامتي در گفتگو با خبرنگار جامجم، «چشمبلبلي» را مجموعهاي پندآموز برشمرد و گفت: داستان اين مجموعه دربارهزندگي زن و شوهري است كه بچهدار نميشوند و آنها بعد از مدتها نذر ونياز صاحب بچهاي ميشوند، اما اين بچه رشد طبيعي ندارد، اين بچه كه همان«چشم بلبلي» است خيلي ريزه ميزه و كم رشد است.

پدر و مادر او نزدحكيمباشي ميروند تا علتش را بدانند، حكيمباشي به آن دو سفارش ميكندبراي اين كه «چشم بلبلي» هم رشد عقلي و هم فيزيكي داشته باشد، بايد روزييك قصه پندآموز برايش تعريف كنند و...
كرامتي در خاتمه يادآور شد: در هر قسمت از مجموعه يك قصه پندآموز به نمايش گذاشته ميشود.

نويسندگي«چشم بلبلي» را هنگامه مفيد انجام داده است و برخي از عوامل تهيه و توليداين مجموعه نمايشي كودكان عبارتند از: كارگرداني و صداي عروسك: فروزانزاهدبيگي، عروسكگردان: مهرداد محتشمي، كارگردان تلويزيوني: زهرا جهانيو...