برای این کار:
پس از قفل شدن دستگاه ، یکبار کلید hold را تغییر مکان دهید و مجدد به جای خود بازگردانید.
سپسکلیدهای Menu و دکمه وسط را همزمان با هم نگاه دارید. پس از 6 ثانیهخواهید دید که لوگوی Apple نمایان خواهد شد و به منوی اصلی دستگاهبرخواهید گشت.