تاخير در ارايهNuvifone

شركت گارمين (Garmin) توليدكننده انواعنرمافزارها و نقشههاي مختص مكانيابهاي ماهوارهاي (GPS) ، باز هم درارايه نوويفون( Nuvifone) كه قرار بود تا پايان فصل بهار عرضه گردد،تاخير خواهد داشت. بهنظر ميرسد علت ارايه نشدن آن نرمافزاري وسختافزاري نباشد و صرفا بهخاطر مشكل با اپراتورهاي شبكه است.

افزونبر اين شركت مذكور اعلام كرده است كه تغييراتي در نرمافزار مربوطه خواهدداد. البته روشن است كه هر چه اين تاخير ادامه پيدا كند رقبا فرصت بيشتريبراي ارايه محصولات خود خواهند داشت و همچنين امكان تاريخگذشته بودن ايننرمافزار و ناكارآمدي آن در آينده هم از ديگر مشكلات تاخير آن خواهد بود.