هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به دلیل عدم شناخت قطبی روی من، در نیم فصل از این تیم خواهم رفت.
محمدعلوی اظهار داشت: هیچ وقت از حد خودم بیشتر نخواستهام. سعی کردهام هرپیراهنی را که بر تن میکنم، از صمیم قلب به آن احترام بگذارم و وظیفهامرا نسبت به آن، به خوبی انجام دهم.
وی افزود: به پرسپولیس علاقه شدیدیداشتم که به آن آمدم؛ اما اهل این نیستم که برای فیکس بودن دست به هر کاریبزنم. فقط منتظر عملکرد خوب خودم در تمرین میمانم.
علوی عنوان کرد: بهدلیل اینکه افشین قطبی روی من شناختی ندارد، در این فصل از این تیم خواهمرفت. فکر کنم کسی از این موضوع ناراحت نشود.
هافبک تیم فوتبال پرسپولیسخاطر نشان ساخت: بازیکنی از نیمکت نشیتی استقبال نمیکند. من هم یکی ازآنها هستم و فکر میکنم حداقل در این چند بازی دقایقی را میتوانستم بهپرسپولیس خدمت کنم؛ اما تقدیر این است که به چند پیشنهاد خوبی که دارم فکرکنم و در صورت تداوم بیاهمیتیها، بروم.
محمد علوی عنوان کرد: همیشهبه مربیان خودم در تیمهای مختلف احترام گذاشتهام؛ اما دوست دارم سطح فنیخودم را با یک نیم فصل روی نیمکت پرسپولیس که تیم کوچکی نیست، به خطرنیندازم.