روز گذشته مراسم بزرگداشتی برای برادر همسر افشین پیروانی که اواخر هفتهگذشته فوت کرده است برگزار شد و بسیاری از اهالی ورزش و فوتبال در اینمراسم حضور یافتند که از جمله می توان به علی پروین و یکی از مدیرانپرسپولیس اشاره کرد اما این ۲ چهره شناخته شده فوتبال ایران وقتی با همروبه رو شدند به خاطر اختلافاتی که با هم دارند با هم درگیری لفظی پیداکردند، شاهدان قضیه گفته اند که یکی از مدیران پرسپولیس وقتی متوجه نگاهتاسف بار اطرافیان شده است تلاش کرده که زودتر از آنجا دور شود و نزدیکانپروین هم سعی در آرام کردن وی داشته اند که انگار به خاطر مساله بخصوصی ،خیلی از این آقا ناراحت بوده است.