جهت رفع مشکل هافبک کامرونی تیم فوتبال پرسپولیس جلسهای با حضور زرینه و مصطفوی برگزار میشود.
باتوجه به اینکه افشین قطبی از الونگ الونگ، هافبک کامرونی خود خواسته که ازاین به بعد زیر نظر دکتر زرینه پزشک باشگاه تمرینات را ادامه دهد، قراراست برای رفع کدورتها، جلسهای میان داریوش مصطفوی مدیرعامل، زرینه وهافبک کامرونی برگزار شود.
الونگ قبل از این، زیر نظر نوروزی پزشک استقلال تمرینات آماده سازی را انجام میدهد.