خبرگزاري فارس: معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استاندار همدان گفت: تعاون عادلانهترين بخش اقتصادي كشور است.


بهگزارش خبرگزاري فارس از همدان، ناصر نيكبخت يكشنبه شب در حاشيه مراسمتجليل از تعاونيهاي برتر استان به مناسبت هفته تعاون، با بيان اينكهشركتهاي تعاوني يكي از اركان مهم جمهوري اسلامي ايران است، اظهار داشت:بخش تعاون در سالهاي اوليه تأسيس نتوانست استحقاق و استعداد خود راآنگونه كه بايد و شايد به كار گيرد ولي در حال حاضر با تلاشهاي روزافزوناعضا و مسئولان، پيشرفت چشمگيري داشته است.
وي تعاون راعادلانهترين و دموكراسيترين بخش اقتصادي كشور قلمداد كرد و افزود: بااحياي اصل 44 قانون اساسي و عزم دولتمردان، بايد سه بخش خصوصي، دولتي وتعاون هر كدام در حد توان و استعداد خود، درصدد انجام فعاليتهاي مطلوباقتصادي برآيند.
نيكبخت گفت: بخش تعاون در حال حاضر تقريبا هفت درصداز اقتصاد كشور را در اختيار دارد در حالي كه طبق قانون تا 25 درصدميتواند از اقتصاد كشور استفاده كند.
وي خاطرنشان كرد: با فرصت بهدست آمده و احياي اصل 44 قانون اساسي، بخش تعاون بايد در يافتن جايگاهواقعي خود و حفظ آن تلاش بيشتري كند.
وي اضافه كرد: نظارتها و حمايتهاي لازم و ايجاد مقدورات و بسترسازي مناسب ميتواند حامي خوبي براي تحقق اهداف تعاونيها باشد.
معاوناستاندار گفت: در پارهاي موارد، تعاون استان در زمينههاي سرمايهگذاري،حمايت از آن و ارائه آموزشهاي لازم حتي از سازمانهاي تخصصي نيز جلوترحركت ميكند و اين موضوع حاكي از قابليتهاي اين بخش است.
وي اظهارداشت: قبل از فعاليتهاي بنگاههاي زودبازده، كل اعتبارات بخش تعاون درسال به 5 ميليارد تومان هم نميرسيد ولي در حال حاضر بانكها رقمي معادل230 ميليارد تومان طرح معرفي كردهاند كه اين رقم 300 برابر اعتباراتگذشته است.
نيكبخت افزود: استان همدان به عنوان پايلوت (الگو)كارآفريني و اشتغال در كشور معرفي شده است كه نشانگر فعاليتهاي مطلوبمسئولان استان در اين زمينه است.
وي روند برگزاري نمايشگاه توانمنديبنگاههاي زودبازده در همدان را مطلوب ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: دراستان همدان بخش تعاون، فعاليتهاي پايداري را انجام ميدهد كه باحمايتها و نظارتهاي بيشتر و توجه و نگاه مثبت ميتوان در مسير موفقيتآنها كمك شاياني كرد.