دومين نشست شوراي راهبردي باحضور معاونان امور مجلس و استانها وبرنامهريزي و اطلاعات صدا وسيما وتعدادي از مديران ارشد در اين معاونت برگزار واعلام شد شبکه هاي استاني 68 درصد افزايش حضور در شبکه هاي ملي داشته اند.
بهگزارش روابط عمومي معاونت امور مجلس واستانها ، در اين نشست که هدفگذاريهاي معاونت براي برنامه ريزي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد حجت الاسلام والمسلمين موسوي مقدم معاون امور مجلس واستانها با بيان اين مطلب افزود ..اغلب مراکز از لحاظ تنوع در برنامه هاي استاني و توجه به خرده فرهنگها ،مخاطبان بالايي دارند.
موسوي مقدم گفت : ميانگين بينندگان سيما درمراکز استانها در سال گذشته 67 درصد بوده است که نسبت به سال قبل از انرشد داشت و ميانگين اعتماد به برنامه هاي شبکه سيماي استاني استانها 65درصد بوده است .
معاون امور مجلس واستانها گفت :
ميانگين توجه بهمشکلات شهري و استاني در 29 مرکز ، 48 درصد برنامه بوده و ميزان توجه بهفرهنگ بومي و محلي 60 درصد بوده که نسبت به سال قبل 5 درصد افزايش داشتهاست.
موسوي مقدم افزود : ميانگين بينندگان اخبار سيماي استانها 79 درصدبوده است که 83 درصد بينندگان اظهار رضايتمندي کردند وميانگين شنوندگانصداي مراکز استانها 31 درصد بوده که افزايش داشته است و به دليل جاذبه هايزبان هاي محلي مناطقي که داراي زبان محلي هستند شنوندگان بيشتري دارند .
معاونامور مجلس واستانها گفت.. تامين برنامه هاي مناسب استاني که حدود 65 درصدکنداکتور مراکز را به خود اختصاص داده است در دستور کار ماست.
موسوي مقدم با بيان اينکه ساختار و تشکيلات نيازمند نيازسنجي و بازخواني و
بازتعريفدر اهداف، وظايف و ماموريت ها هستند ، افزود: تعريف مجدد از بعضي ازادارات کل باتوجه به پيشينه هاي معاونت و وظايف ستادي و رشد کمي و کيفيلازم است تا معاونت با فراغ بال بيشتر و با سرعت بتواند ماموريت هاي خودرا کارشناسانه دنبال کند.
موسوي مقدم با بيان اينکه بايد از تجربهکشورهايي که داراي شبکه هاي استاني و محلي هستند استفاده کنيم ، افزود :بخش زيادي از دستمايه هاي فکري و فرهنگي در توليدات ، در مراکز استانهارقم مي خورد .
وي گفت : بسياري از از موضوع هاي ملي بايد به خرده فرهنگ ها بپردازد تا بتوان فرهنگ غني ايران اسلامي را به عرصه جهاني تقديم کرد.
حجتالاسلام و المسلمين موسوي مقدم ياداور شد بايد برنامه ريزي ها در شبکه هاياستاني و محلي به گونه اي باشد تا بتوان در جهت هر چه تخصصي تر کردن انهاگام برداشت و در ارتقاء فرهنگ بومي ومحلي کارهاي موثري انجام داد.
درايننشست صوفي معاون برنامه ريزي و نظارت هم گفت : انچه تاکنون مورد بررسيقرار گرفته ، بازتعريف ماموريت ها بوده است و شايد نيازمند بازمهندسي درساختار هم باشيم ، گرچه تاکنون در ارتباط با ساختار و الگو تغييرات مستمرانجام شده است.
وي گفت : بايد به پديده ها نگاه سيستمي داشته باشيم واهداف شبکه هاي استاني اصل قرار گيرد که به اين مهم با کارشناسي مي تواندست پيدا کرد.