اينترنت گربه چهار گوش را مشهور كرد
انتشار عكسهاي يك گربه با چهار گوش در اينترنت در روزهاي اخير، توجه اهالي آنلاين را حسابي به خود جلب و اين گربه را مشهور كرده است.

اينترنت گربه چهار گوش را مشهور كرد
هر چه باشد اينترنت است و يودا(Yoda)، اين گربه چهار گوش ممكن است تنها يك حقه تصويري يا چيزي شبيه به همان گربههايي باشد كه در انيميشنها و تبليغات تلويزيوني ميبينيم، اما از سوي ديگر، اين گربه دو ساله آمريكايي ممكن است نمونه بارز جهش ژنتيكي باشد.
روزنامه Chicago Tribune عنوان كرده بود از زماني كه خانواده جديد يودا تصويري از آن را در وبسايت به اشتراك گذاري تصاوير Flickr منتشر كردهاند، يودا به شخصيت مشهوري تبديل شده است.يودا يك گربه دودي رنگ است كه دو گوش اضافي، ظاهري شرور و شيطاني به او بخشيده است. يودا اين روزها به قدري سروصدا به راه انداخته كه شبكه فاكس نيوز، برنامه تلويزيوني "صبح به خير آمريكا" و چند شبكه و وبسايت پرمخاطب ديگر، از اين گربه عجيب و غريب گزارشهايي تدارك ديدهاند.
تد راك(Ted Rock)، صاحب يودا ميگويد: در چند روز اخير، تلفن خانه ما بيوقفه زنگ ميخورد و خبرنگاران و گزارشگران سراغ "يودا" را ميگيرند.
راك ميافزايد: ما زماني يودا را پيدا كرديم كه فقط 8 هفته سن داشت. او نزديك يك رستوران نشسته بود، مردم از كنارش عبور ميكردند و با تعجب تماشايش ميكردند.شهرت ناگهاني يودا، خانواده جديد او را نگران كرده است كه شايد كسي وي را بدزدد. از اينرو، راك و خانوادهاش يك ريزتراشه را براي اطلاع دايمي از موقعيت او در يكي از گوشهاي يودا كاشتهاند.
به راستي اگر قرار بود بتمن يك گربه داشته باشد، حتما اين شكلي ميشد!