اشتغال- گروه اقتصادي:
همايش بررسي نقش بنگاههاي اقتصادي كوچك وزودبازده در توسعه اقتصاد كشور كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي برگزارشد، با انتقادات مجدد وزير كار از سياستهاي بانك مركزي و تمجيد ازاشتغالزايي بنگاههاي زودبازده همراه بود.

سيد محمد جهرمي، وزيركار و امور اجتماعي، در اين همايش بار ديگر لب به انتقاد از شبكه بانكيكشور در كاهش اعطاي تسهيلات به بنگاههاي زودبازده گشود و گفت: در 5 ماهامسال نسبت به سال گذشته، ميزان اعطاي تسهيلات بانكها به طرحهايزودبازده كاهش چشمگيري يافته و از بانك مركزي انتظار ميرود سريعترمشكلات وامدهي بانكها را حل كند، وگرنه سياستهاي اشتغالزايي دچار مشكلميشود.

انتقادات جهرمي از شبكه بانكي اتفاق تازهاي نيست و وي بارها از سياست يك سال اخير بانك مركزي انتقاد كرده است.

بانكمركزي از اواسط سال گذشته با هدف مهار رشد نقدينگي و تورم، از بانكهاخواست كه در اعطاي تسهيلات به طرحها و نحوه مصرف آنها نظارت بيشتر ودقيقتري اجرا كنند.

اين مسئله موجب كندي اعطاي تسهيلات شد اما اثر مثبت آن، كاهش آهنگ شتابان رشد نقدينگي و تورم بود.

در همايش ديروز، مصطفي پور محمدي ،رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز ديدگاه مثبت خود به طرح توسعه بنگاههاي زودبازده را اعلام كرد.

هشدار نسبت به كاهش نيافتن بيكاري

جهرميديروز در حاشيه همايش بنگاههاي كوچك و زودبازده با بيان اينكه اگر سالانهكمتر از يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي ايجاد شود، نرخ بيكاري 4 درصداضافه ميشود، اظهار داشت: اگر هنر دولت امسال اين باشد كه نرخ بيكاري رادر سطح سال گذشته نگه دارد، كار بزرگي كرده است.

جهرمي در پاسخ بهاين پرسش كه آيا با توجه به نزديك شدن به پايان برنامه چهارم نرخ 4/8درصدي بيكاري محقق ميشود، افزود: با روند كنوني و سياست انقباضي بانكهابعيد است كه نرخ بيكاري تا پايان سال 1388 به رقم برنامه يعني 4/8 درصدبرسد.

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه بنگاههاي كوچك وزودبازده تاكنون 900 هزار فرصت شغلي ايجاد كردهاند، خاطرنشان كرد:انتظار ما پرداخت 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرحها تا پايان سالاست كه از اين طريق بيش از يك ميليون اشتغال ايجاد ميشود.

ويدرباره بررسيهاي بانك مركزي از بنگاههاي زودبازده نيز اظهار داشت: از 8هزار و 900 بنگاه زودبازده كه توسط بانك مركزي بررسي شد در مجموع 4/1درصد آنها انحراف داشتهاند كه 5/3 درصد آنها شامل بنگاههايي ميشد كهوجود خارجي ندارند و 6/0 درصد نيز شامل بنگاههايي شد كه تسهيلات دريافتيآنها دچار انحراف شده است.