حذف چند صفر از پول ملي از هشتاد سال گذشته تاكنون در بسياري از كشورهااجرا گرديده و با توجه به وضعيت اقتصادي متزلزل در كشورهاي مذكور داريمحاسن فراوان و معايب جدي و قابل تامل نيز مي باشد.
چنانچه در سيستم پولي كشور ابتدا جايگاه شركتهاي دولتي (وضعيت مالي وسهام آنها ) تغيير نيابد، همچنين تخصيص اعتبارات بشكل دستوري و تكليفي ودر قالب بنگاه هاي زود بازده با شتاب بيشتري ادامه يابد، بطوريكه از ۱۹هزار ميليارد در سال ۸۶ به ۶۰ هزار ميليارد در سال جاري افزايش يافته ،همينطور اضافه برداشت بانكها با چراغ سبز بانك مركزي و با بهره ۹ درصدتشديد پيدا كند،
و مهمتر از آن حذف اثر بخشي بانكهاي دولتي ناشي از سياستهاي دولتيادامه داشته باشد،بانك مركزي را در اجراي برنامه هاي كوتاه مدت نيز ناتوانمي سازد.
بطوريكه بنظر مي رسد بانك مركزي كه تاكنون مركز ثقل مظلوميت سيستم پوليكشور بوده، نيز داراي تفكر واحد در راستاي اجراي سياستهاي انقباضي پولينمي باشد، و به بازي آزمون و خطا روي آورده است.و از آنجاييكه نمي تواندبه برآوردي جامع و واقعي از ميزان و رشد نقدينگي موجود در بازار بدليل نقصدر مكانيزمهاي لازم دست يابد، اقدام به چاپ انبوه ايران چك وتاكيدبرجايگزيني آن بجاي اسكناس بتعداد بيش از چند صد ميليون قطعه نموده وبفاصله چند روز موقتي بودن و جمع آوري آنها را اعلام ميكند.(مصاحبه دبيركل بانك مركزي) .لذا اعلام و اجراي اين تفكرات در بازار نابسامان پولي نهتنها به ثبات رواني بازار كمكي نخواهد كرد بلكه با توجه به عدم هماهنگيدولت و بانك مركزي در چگونگي مديريت سيستم پولي كشور علي الخصوص ناشي ازحذف اثر بخشي بانكهاي دولتي ، اقتصاد كشور را بيش از پيش با زنجيره اي ازگره هاي كور خواهد بافت.

منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]