ابتدا مفاهيم ساده دارايي هايي كه در بانك , موضوع بحث مي باشند,ذكر مي شود.
داراییهای نامشهود -اقلامی هستند که عملا در فرایند کاری بانک مورد استفاده قرار نمی گیرند.
داراییهای ثابت- اقلامی مشهود با عمری طولانی که در جریان عملیاتموسسه مورد استفاده قرار میگیرند، و این داراییها به مرور و پس از استفادهمکرر و فرسودگی شامل استهلاک میشوند.
سرمایه تکمیلی- ذخایر وتجدید ارزیابی داراییهای منقول و غیر منقول بانک.
با توجه به گزارش سازمان حسابرسي به مجمع عمومي فوق العاده صاحبانسهام بانكها،موضوع تجدید ارزیابی صورت گرفته در سال ۱۳۸۳ که در آن دستورالعمل مشخصی که مبانی و معیارهای ارزیابی قابل اتکاء تعریف شده, داشتهباشد،تهیه نگردیده ,بلكه در آن گزارش عنوان شده که ارزیابی صورت گرفتهصرفا فردی بوده است،در عین حال و پیرو این گزارش,تقاضاي سازمان خصوصی سازینيز تاکید بر استفاده از روشهای دیگر و عدم نیاز به تجدید ارزیابی کلداراییها بوده است،و همچنین عنوان شده که فقط داراییهای بلا استفاده وتملیکی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
لذا بنظر می رسد چنانچه بانکهای دولتی صرفا وثایق تملیک شده باارزیابی جدید و واقعی که تا پایان سال ۸۳ انجام نشده را ،حداکثر ظرف مدت ۲سال به فروش برسانند،عملا بند ب از ماده یک آیین نامه فروش اموال غیرضروربانکها را رعایت نموده اند.
عليرغم اينكه بازده داراييها دربانكهاي تجاري دولتي بيش از يك درصد نيز نمي باشد, ليكن موضوع فروش اموالو وثايق غير منقول آنها در بحرانهاي غير قابل پيش بيني مطرح ميشود.

ضمنا با عنایت به اینکه شکاف بین منابع و مصارف بانکها بموجب آخریناظهار نظر معاون بانک مرکزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شدهاست،حتی با تزریق ۱۵۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت و افزایش سرمایه اینگونهبانکها از صندوق ذخیره ارزی آنهم بمدت ۲ سال و با خوشبینی به عدمبروز معضلات جدید اقتصادی و همچنین با توجه به کاهش حجم سپرده های بانکهادر ۳ماهه نخست سال جاری نسبت به مشابه سال قبل ،اعمال هر گونه نسخه درمانیاقتصادی کارشناسی نشده ،نه تنها به تثبیت جایگاه بانکهای دولتی کمکینخواهد کرد،بلکه یکی پس از دیگری ابزار حرکتی آنها از کار باز خواهدایستاد.
در پایان یاد جمله ای زیبا از پرومد باترا افتادم که می گوید.
سرمایه را بایستی صرف ساختن داراییهایی کرد که در آینده براحتی به پول نقد تبدیل گردند،نه برعکس.

منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]