در حالي كه بايد پذيرفت دولت هيچكدام از تعهدات خود در قبال بانك هايدولتي را اعم از (افزايش سرمايه طي سال هاي متمادي گذشته و نيز بازپرداختبدهي 196 هزار ميلياردي خود به بانك هاي دولتي) جامه عمل نپوشانيده؛
بلكه در سال 86 در حدود 19 درصد نيز افزايش بدهي به اين بانك ها به بارآورده است و از طرف ديگر اولويت پرداخت هر گونه تسهيلات در بانك هاي دولتيبه بنگاه هاي زودبازده و كار آفرين و صندوق مهر امام رضا اختصاص يافتهاست، همين امر باعث شده كه اكثريت منابع موجود بانك ها و اضافه برداشت ازبانك مركزي در اين 2بخش مصرف شود، موضوع سياست انقباضي قابل تامل است.سياست هاي انقباضي پولي شايد در مرحله نخست به منظور جلوگيري از رشدفزاينده تورم، حمايت از ارزش پول ملي، تعادل عرضه و تقاضا در سيستم پولي،كاناليزه كردن و كنترل نقدينگي و تزريق صحيح اعتبارات بانكي در اموراشتغالزا، ايجاد بستر لازم جهت كاهش نرخ بهره و حمايت از رشد و توسعهصنايع داخلي باشد. ليكن با توجه به مطالبي كه در صدر اشاره شد، بانك هايدولتي به دليل آنچه طي سال هاي گذشته و بدون كمترين محدوديتي از منابعبانك مركزي با نرخ ذخيره قانوني مناسب برداشت مي كرده اند، به يكباره باسياست هاي با قفل هاي فراوان بانك مركزي در تمام ابزارهاي قانوني از جملهجريمه 34 درصدي برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت در انتشار چك پول ودر نهايت خروج چك پول هاي بانك هاي دولتي از چرخه شبه پول بانكي مواجهشدند كه ادامه اين روند با توجه به عدم جذب منابع كافي توسط بانك هايدولتي (طي چهار ماه اول سال جاري و دورنماي آن) و همچنين افزايش مطالباتمعوق و سررسيد گذشته اين بانك ها، ادامه حيات بانك هاي دولتي را با بن بستمواجه ساخته است. همين طور به نظر مي رسد با سياست هاي غيرحمايتي بانكمركزي از بانك هاي دولتي، ارائه تمام فعاليت ها، خدمات و تسهيلات اينگونهبانك ها به جهت حجم فراوان تقاضاهاي داخلي اقشار (صنعتكاران، كشاورزان،دامداران و توليدكنندگان بومي) و مهم تر از همه مشتريان عادي سپرده گذار وواجد شرايط و نيز عدم پاسخگويي از جانب بانك هاي دولتي، در شرايط حساسكنوني كه تحريم هاي پي در پي بانكي و مالي بين المللي و تشديد اين تحريمها فراتر از قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل متوجه سيستم پولي وبانكي ما مي باشد، ادامه سياست هاي چند قفله به هيچ وجه كارگشاي سيستمپولي كشور نبوده و آسيب جدي و چه بسا لاعلاج بسيار فراتر از بحران بانكي1944 آمريكا و اواخر دهه 1950 هلند به بار آورد.


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]