چرا تفكيك بانكها به قرض الحسنه و سرمايه ؟<o></o>
گسترش فرهنگ قرض الحسنه اصولا" بمعناي بازگشت به اقتصاد متمركز و بازارهاي انحصاري و بسته پولي مي باشد.<o></o>
زيرا عدم توجه و آشنايي و تحليل از تورم (آشكار- پنهان -ركودي

خزندهو فزاينده) و صرف داشتن رونق اقتصادي , بمثابه راه رفتن بر فراز ابرهايبهاري است كه نه تنها ثبات نخواهد داشت بلكه شعاع تخريب آن بمراتب گستردهتر از حتي تفكر آ ن است.<o></o>

اگر هدايت نقدينگي به سوي توليد داخلي ما, حمايت واقعي از بخش صنعت و كشاورزي باشد, و چناچه خواهان رسيدن

بهاشتغال كامل,مرز خودكفايي و صدور كالاي ساخت داخل به بازارهاي جهاني ميباشيم, و نقدينگي لازم از محل منابع قرض الحسنه تامين گردد,هيچگاه محصولاتساخت داخلي ما امكان رقابت با كالا و خدمات مشابه بين المللي را كه برمبناي قيمت تمام شده واقعي عرضه مي گردد را نخواهد يافت.<o></o>

درخصوص واقعي كردن عقود اسلامي بانكها نيز بايد گفت, عقد هاي مختلف بانكياعم از مضاربه-سلف-فروش اقساطي-جعاله- مشاركت مدني- مشاركت حقوقي- سرمايهگذاري و حتي خريد دين همگي از حيث تئوري اسلامي و احكام شرعي عاري از هرگونه نقص و كاستي مي باشند. ليكن در عمل و با توجه به اعمال سليقه متفاوتبانكي در بانكهاي دولتي و تلاش اينگونه بانكها به سبب آنچه سهم بازار هربانك از نقدينگي و سپرده هاي مردمي عنوان مي شود, تمام بانكهاي دولتي گويسبقت را در ناديده گرفتن بسياري از اصول و شرايط لازم در جهت صحت عمل درمعاملات عقود اسلامي از يكديگر ربوده اند.<o></o>
ليكنراهكار اصلاح ساختار نظام بانكي ,نابودي آنها نيست. سيستمهاي بانكي بينالمللي به تبعيت از سياستهاي تحريم كه مستقيما" توسط امريكا هدايت ميگردد,طي 2 سال گذشته تمام تلاش خود را معطوف به بايكوت كردن كليهكارگزاران خارجي به طرفيت بانكهاي ايراني در سراسر جهان نموده اند,حال بااين شرايط آيا ما خود بايد اقدام به تخطئه نظام بانكي بيمار موجود بنماييم؟<o></o>
ظاهرا"تفكراصلي تفكيك بانكها به 2 بخش سرمايه گذاري و خدماتي است.كارشناسان اين تفكرظاهرا"حتي تلاش ننموده اند تا از چند شعبه بانك دولتي كه با توجه بهجغرافياي اقتصادي و بافت منطقه اي مختلف در برخي نقاط كشور اين موضوع راآزمايش نموده اند ,اطلاعاتي كسب نمايند و دريابند در سيستم پولي و بانكي 2فاكتور سرمايه گذاري و خدمات مكمل يكديگرند و موجب پويايي سيستم مي گردند.<o></o>
بعنواننمونه فلسفه اوليه ايجاد پست بانك ,بمقدار قابل توجهي پرداختن به كليهامور خدماتي و غالبا" در مناطقي كه بانك امكان حضور نداشته است,بودهاست.ليكن امروز پست بانك با تمام تلاش در پي عبور از مرحله خدمات و رويكردبه سوي بانكداري مي باشد كه اين مهم بيشتر قابل تحليل مي باشد.<o></o>
اماپيشنهاد تفكيك بازار پول (بانك )از بازار سرمايه (بورس )ايده ال خوبياست.و آن مستلزم داشتن بازار بورس بسيار فعال و تاثير گذار است كه كمترينتاثيري از سيستم بانكي نداشته باشد. بنا براين بستر سازي جهت جدايي وتفكيك سرمايه گذاري (از طريق حمايت از صنايع داخلي بمنظور رشدو رسيدن بهاشتغال كامل و توليد كامل ) و ورود و دوام و بقاء و رشد در بازار بورسبايستي انديشه متوليان امور اقتصادي كشور باشد,نه ايجاد بانك سرمايه گذاريكه خود مي تواند ضمن حضور رقيبي قدرتمند براي بازار بورس ,منجر به فروپاشيو اضمحلال بازار سرمايه نيز بشود.
شهرام عالي پورمنبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]