يك ميليارد كاربرتلفن همراه در معرض ابتلا به سرطانبراساسنتايج يك تحقيق انجام شده توسط "انستيتو تحقيقاتي سلامت استراليا"Australian Health Research Institute ، احتمال ابتلاي يك ميليارد نفر بهانواع سرطان ها به دليل استفاده از تلفن همراه و ديگر وسايل ارتباطي جديد، وجود دارد. به گفته دست اندركاران اين تحقيق ، ابتلاي كابران وسايلارتباطي مدرن از جمله گوشي هاي تلفن همراه به انواع سرطان ها، مي تواندناشي از تشعشع امواج الكترومغناطيسي متصاعد شده از ميلياردها گوشي تلفنهمراه، وسايل مخابراتي مربوط به اينترنت و وسايل فرستنده مخابراي ارتباطيبي سيم باشد.
استفاده از اين وسايل ارتباطي تقريبا يك سوم جمعيت جهانيعني حدود دو ميليارد نفر را درمعرض بيماريهاي سرطان گوش، چشم و مغز وهمچنين ديگربيماري ها و ناراحتي هاي مهم فيزيكي از جمله ناراحتي هايقلبي، ناتواني جنسي ، ميگرن ، سرع و ديگر بيماري ها قرار مي دهد.

نتايجاين تحقيق حاكيست، كودكان بخاطر داشتن پوستي نازك وحساس ، بيشتر درمعرضبيماري ها و عوارض ناشي از استفاده از تلفن همراه و ديگر دستگاههايمخابراتي قرار دارند و استفاده از اين وسايل بايد محدود شود.

تاثيرمهلك استفاده زياد از وسايل الكترونيكي داراي تشعشع از جمله گوشيهاييتلفن همراه، برج هاي مخابراتي، دكل ها يا آنتن هاي تلفن همراه، برجهايفرستنده، اجاق هايي كه با اشعه مايكروويو كار مي كنند، وسايل و تجهيزات بيسيم و وسايل وتجهيزات مشابه ديگر، موجب بروز سرطانهاي مختلف و بيماري هايناشناخته ديگر در انسان مي شود.

تاثيرات مخرب اين وسايل مورد تاييدشخصيت هاي علمي؛ محققين، نهادهاي تحقيقاتي پزشكي، وزيران بهداشت دولت هايكشورهاي مختلف و موسسات بينالمللي از جمله سازمان جهاني بهداشت WHOقرارگرفته است.