لوازم جانبي آيفون غيرقابل استفاده شد


كاربران گوشي هاي آيفونبا ارايه گوشيهاي نسل سوم اين مارك به دليل ايجاد تغييرات در شكل واندازهآن، بايد برخي لوازم جانبي قديمي اين گوشي را عوض كنند كه اين امر هزينههاي زيادي براي كاربران درپي دارد.

كاربران آيفون نسل سومي مجبوربه تغيير برخي از لوازم جانبي آيفون قديمي هستند و بايد مبالغ زيادي برايتعويض آنها پرداخت كنند كه اين خود سود بسياري را براي شركت اپل در كنارفروش آيفون3G به دنبال دارد.

بازيافت گوشي ها و لوازم جانبي قديمي نيز از سوي ديگر سود خوبي براي اين شركت به همراه خواهد داشت.
خبرهاي جديد نيز حاكي از آن است كه بزرگترين اپراتور آمريكا،ATِT در ازاي فروش هرآيفون 325دلار يارانه به به اپل پرداخت ميكند.

اين درحالي است كه قيمت فروش اين گوشي با حافظه 8گيگابايتي 199دلار و با حافظه 16 گيگابايتي 299 دلار اعلام شده است.

بهنظر ميرسد كه شركت ها و اپراتورهاي توزيع كننده آيفون براي كسب سود ودرآمد به ارايه خدمات جانبي و فروش بالاي اين گوشي چشم دوخته اند.

گوشيجديد آيفون داراي باتري با ظرفيت مناسب براي 5 ساعت مكالمه با استفاده ازشبكه هاي نسل سومي، 6 ساعت جستجوي اينترنتي و 7 ساعت پخش ويدويي است.

اين گوشي قراراست از 11 ماه جولاي (21تير) در 22 كشور دنيا از جمله استراليا، بلژيك، كانادا، اسپانيا، سوئيس و انگليس عرضه شود.