در اولين ملاقات، 55 درصد از پيام شما به وسيله زبان بدن، 38 درصد با شيوه صحبت كردن و فقط 7 درصد از پيامتان با آنچه ميگوييد، منتقل ميشود

تماس چشمي و توجه به زبان بدن، 2 كليد طلايي براي برقراري يك رابطه موفق هستند.
جان گري
ترجمه: فرشته آلعلي
سالهاست در مورد اين موضوع بحث ميشود كه چطور ميتوانيم روي ديگران دربرخوردهايمان تاثير خوبي بگذاريم و به عبارتي در ذهن آنها زلزلهاي به پا كنيم! در تحقيقي كه اخيرا انجام شد مشخص شده وقتي برايبار اول با مردم رو در رو ميشويم اولين تاثير دروني كه در آنها ايجاد ميكنيم، به اين صورت تقسيم بندي ميشود: 55 درصد اين تاثير به ظاهر و به عبارتي زبان بدن بستگي دارد، 38درصد به سبك صحبت كردن مربوط است و تنها 7 درصد به آنچه كه واقعا بيان ميكنيم ارتباط دارد. اگر ميخواهيد اولين تاثير شما بر ديگران خوب و موثر باشد به نكات زير توجه كنيد.
هيچ وقت قدرت تماس چشمي را بر ديگران دست كم نگيريد. تصور كنيد براي يك مصاحبه شغلي دعوت شدهايد. اين شما هستيد كه بايد نظر مثبتي در مورد خودتان در ذهن مصاحبهگر ايجاد كنيد و در اين بين تماس چشمي بسيار مهم و موثر است. براي موفقيت در اين كاراين مراحل را در نظر بگيريد:
)1 اگر در ميان جمعي هستيد و ميخواهيد در بين آنها بر فرد خاصي تاثيرگذار باشيد بايد اول فرد مورد نظر را پيدا كنيد. مثلا در حياط مدرسه يا محوطه دانشگاه ميخواهيد دوستي پيدا كنيد يا قرار است در يك امتحان شركت كنيد و ميخواهيد قبل از آغاز آن با يكي از شركت كنندگان ارتباط برقرار كنيد. اگر فردي را انتخاب كنيد كه معيارهاي جذابيت او در حد خودتان باشد، معمولا بهترين نتيجه را بهدست ميآوريد.
)2 قبل از برقراري تماس چشمي با فرد مورد نظر به مسيري كه به فرد ميرسد نگاهي بيندازيد.
)3 وقتي فرد مورد نظر را پيدا كرديد براي چند ثانيه كوتاه به او نگاه كنيد. طولانيترين نگاهها در اين مرحله نبايد از سه ثانيه بيشتر باشد. بعد نگاهتان را به سمت ديگر برگردانيد.
10 )4 ثانيه صبر كنيد و دوباره نگاه كنيد. اگر طرف مقابل هم علاقهمند باشد او هم به شما نگاه ميكند. گاهي آنقدر قدرت تماس چشمي زياد است كه ميبينيد فرد مورد نظر كنار شما ايستاده تا راحتتر با شما ارتباط برقرار كند.

زبان بدن
وضعيت بدن شما بايد به نحوي باشد كه نشان دهد شما پذيراي طرف مقابل هستيد و به عبارتي از او دعوت ميكنيد با شما ارتباط برقرار كند. هيچوقت دستهايتان را در هم قفل نكنيد. به حالت دست به سينه قرار نگيريد و يا كيف دستيتان را جلوي بدنتان قرار ندهيد چون اين كارها نشان ميدهد داريد خودتان را پنهان ميكنيد.
اگر حس ميكنيد عصبي هستيد به زبان بدن خودتان توجه كنيد. اگر ميبينيد داريد دستهايتان را به هم ميماليد يا حالت بيقراري داريد يعني اصلا راحت نيستند و ناراحتي از سر و رويتان ميبارد. طوري بايستيد يا بنشينيد كه تمام وزن بدنتان بهطور متعادل از سر تا پايتان توزيع شود.
اگر ميايستيد كاملا كشيده و راست بايستيد. اين حالت بدني به طرف مقابل اين پيام را منتقل ميكند كه اعتماد به نفس داريد و آرام هستيد. بعد از چشمها، بزرگترين و موثرترين موضوع تاثيرگذار، لبخند شماست. لبخند به طرف مقابل ميفهماند كه خوشاخلاق و آرام هستيد. وقتي طرف مقابل صحبت ميكند با تكان دادن سر باعث ميشويد مكالمه همچنان جريان پيدا كند.

ارتباط از نوع نزديك
دست دادن به فرهنگ و باورهاي مذهبي دو طرف بستگي دارد. اگر امكان دست دادن يا روبوسي با فرد مورد نظر وجود دارد، تنها وقتي بايد اينكار را انجام دهيد كه مطمئن باشيد او از اين تماس راضي است. معمولا دست دادن به زمان احتياج دارد. به هرحال در شروع بهتر است دست دادن رسمي باشد. ولي بعد ميتوانيد دست دوستتان را به گرمي در دستتان بفشاريد.

رسيدن به نقاط مشترك
اگر با طرف مقابل در مورد مسائلي كه مورد علاقه هر دوشماست صحبت كرده و از اين علايق مشترك تعريف و تمجيد كنيد براي شروع مكالمه راه خوبي را انتخاب كردهايد. اين كار احساسات شما را در مورد موضوعاتي كه براي هر دوي شما جذاب محسوب ميشود، منتقل ميكند.
براي شروع مكالمه با طرف مقابل از موضوعات ساده مثل لباس پوشيدن، مدل مويسر، موضوع امتحان و يا آب و هوا شروع كنيد. در تعريف و تحسين حرفهاي طرف مقابل زيادهروي نكرده و اعتدال را رعايت كنيد.
اگر اين تعريفها دروغ باشد عدم صداقت شما را ميرساند. در پايان فراموش نكنيد اگر ميخواهيد ارتباطي قوي و موثر با يك نفر برقرار كنيد بايد با توجه به شرايط، عرف جامعه و دليل اين ارتباط، بر او تاثيري عميق بگذاريد و به عبارتي ذهن و فكر او را كاملا تكان دهيد!