يك بازي مبارزهاي نقشآفريني
روحهاي گمشده
سولكاليبر(Soul Calibur) يكي از پرافتخارترين بازيهاي سبك مبارزهاي است. تقريبا همه شمارههاي اين سري مورد توجه و استقبال منتقدين و بازيكنندهها قرار گرفتهاند. پس از ده سال، وقتي ماه پيش مايكروسافت نسخه دريمكست سولكاليبر را جزو بازيهاي دانلودي آركيد 360 گذاشت، باز هم استقبال زيادي از آن شد. البته اين كار تنها يك پيشدرآمد براي انتشار سولكاليبر 4 بود؛ بازياي كه سبك مبارزهاي را يك قدم بزرگ به جلو برده است.
سول كاليبر 4 از آن دسته بازيهايي است كه براي كنسول خانگيتان بايد تهيه كنيد و هميشه داشته باشيد؛ چه علاقمند به بازيهاي مبارزهاي باشيد، چه بخواهيد قدرت گرافيكي ايكسباكس يا پلياستيشن خود را به دوستان نشان بدهيد و چه بخواهيد در گردهماييهاي خودماني با دوستان با يك بازي جالب سرگرم بشويد. اين بازي همه اين هدفها را برآورده ميكند.

تعداد كاراكترها و حالتهاي مختلف بازي در اين شماره بسيار بيشتتر از پيش است. بهجز بخشهاي داستاني، آركيد، موزه و تمريني، يك بخش جديد به نام <برج روحهاي گمشده> است كه احتمالا بيشتر زمان شما را به خود اختصاص خواهد داد. پس از اينكه در بخشهاي داستاني و آركيد توانستيد تجربه و مهارت لازم را كسب كنيد، ميتوانيد به برج روحهاي گمشده برويد. در هر طبقه اين برج، چالشهاي مشكلي در انتظار شماست. براي مثال بايد يكي دو حريف را بدون خوردن هيچ ضربهاي از پا دربياوريد يا در يك زمان محدود به پيروزي برسيد. در ازاي برآورده كردن اين هدفها، بازي جوايز بسيار خوبي به شما ميدهد.

بخش طراحي شخصيت كه در شماره قبلي آن را ديده بوديم، در سولكاليبر 4 هم حضور دارد و بسيار بهتر و كارآمدتر از هميشه است. ميتوانيد جنگجوي دلخواهتان را با هر شكل و قيافه و روش مبارزهاي بسازيد. بازي امكانات بسيار مفصلي براي ساخت شخصيت در اختيار شما گذاشته است تا بتوانيد دقيقا همان مبارزي را بسازيد كه در ذهنتان هست. آيتمهايي نظر زره يا ديگر پوشيدنيهايي كه در بخش برج ارواح گمشده جايزه ميگيريد توسط كاراكترها قابل استفاده هستند و قدرت و مهارت آنها را بيشتر ميكنند. به اين ترتيب همانند بازيهاي نقش آفريني، هر چه بيشتر سولكاليبر بازي كنيد، مهارت بيشتري بهدست ميآوريد و شخصيت قويتري خواهيد داشت.

از روند بازي چيزي نگفتيم چون نيازي به تعريف ندارد. سبك و سياق شمارههاي پيشين سولكاليبر كاملا در اين قسمت هم پياده شدهاند. بيشتر فنهاي همه با فشار دادن همزمان يكي دو كليد انجام ميشوند و بهتر است بهسرعت تركيب مختلف دكمهها را بهصورت ميانبر براي دكمههاي پشتي دسته تعريف كنيد. طبق معمول سري سولكاليبر، شخصيتها با سلاح با هم ميجنگند. با پيروزي در مراحل گوناگون و صعود از برج ارواح، ميتوانيد سلاحهاي جديدتر و بهتر براي كاراكترها پيدا كنيد.

سولكاليبر همانند تكن يك بازي كاملا حرفهاي نيست. يعني اگر دو ماه بهصورت بيوقفه سولكاليبر بازي كنيد و همه چالشها را تمام كرده باشيد، باز هم احتمال اين وجود دارد كه پسر عموي كوچكترتان كه تا حالا دستش به سولكاليبر نخورده، در اولين مبارزه شما را شكست بدهد! چيزهايي مانند پرتشدن بيرون از زمين يا تمامكنندههاي يك ضرب اين احتمال را تقويت ميكنند.

تمامكنندهها يكي از معدود چيزهايي هستند كه به مبارزهها اضافه شدهاند. در كنار خط سلامت شما يك سنگ رنگي ديده ميشود. هر بار كه دفاع كنيد اين سنگ از آبي به سبز و سپس قرمز تغيير رنگ ميدهد. برعكس با هر حمله رنگ آن دوباره به حال اول برميگردد. به اين ترتيب اگر ميزان دفاع شما بيشتر از حمله باشد، ممكن است اين سنگ قرمز شده و شروع به چشمكزدن بكند. در اين حالت حريف ميتواند با يك ضربه شما را از پا دربياورد.
ضربههاي تمامكننده بهسبك فيتاليتيهاي مورتالكامبت با افكتهاي مخصوصي نمايش داده ميشوند. بهطور كلي با اين قابليت، كساني كه اهلگرفتن دكمه دفاع در طول مبارزهها هستند دچار مشكل اساسي ميشوند. از نظر گرافيكي سولكاليبر بسيار زيباست. ظاهر شخصيتها و دقتي كه طراحي آنها بهكار رفته چشم حرفهايترين گيمرها را هم ميگيرد. تعداد شخصيتها و حركاتي كه هر كدام اجرا ميكنند بسيار زياد و متنوع است و بازي به اين زوديها خسته كننده نميشود. وجود سه كاراكتر از جنگ ستارگان (كه با هيچ عقل سليمي نميشود توجيهش كرد!) از نكات جالب سولكاليبر است كه شما را آماده ميكند تا در شماره بعدي مورتالكامبت، سابزيرو را به جان سوپرمن بياندازيد و تعجب نكنيد!