سرويس موسيقي گوگل براي چينيها
موزيك رايگانبه گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس، گوگل در چهارشنبه گذشته يك سرويس جستوجوي موسيقي را در چين راهاندازي كرده است كه در يك فوروم قادر است امكان دستيابي قانوني به فايلهاي موسيقي را فراهم كند. اين سرويس كه توسط برخي از كمپانيهاي ضبط و پخش موسيقي پشتيباني ميشود، از محل تبليغات براي گوگل درآمد خواهد داشت.
نكته اين سرويس در اين است كه در كشور چين هيچگونه پرداختي براي تهيه موسيقي وجود ندارد و نسخه قابل دانلود موسيقيها بهطور گسترده و بهصورت رايگان در بسياري از وب سايتهاي چيني وجود دارد و بههمين خاطر فروشگاههاي آنلاين موسيقي مانند آيتيونز ( iTunes ) در چين هيچ شعبهاي ندارند. اين سرويس جديد گوگل كه وانباكس ( Onebox ) نام دارد تنها براي كاربران متصل در چين قابلاستفاده است و بازديدكنندگان خود را به سايت Top001.cn هدايت ميكند.

در اين سايت كه متعلق به يائومينگ(Yao Ming) ، بسكتباليست مشهور چيني است، امكان گوش دادن يا دريافت طيف گستردهاي از ترانهها وجود دارد و گوگل در معرفي وانباكس بيان ميكند كه اين سرويس قانوني به كاربران كمك ميكند تا ضمن اجتناب از لينكهاي مرده، سرعتهاي پايين دريافت و نتايج بيدقت جستوجو، از گسترش دادن نسخههاي كمكيفيت يا ناقص موسيقيها جلوگيري كنند.

جالب آن كه به گزارش فدراسيون بينالمللي نگارش صدا، بيش از 90درصد از توزيع موسيقي در چين دزدي و در واقع بر خلاف قوانين كپيرايت است. اما وجود يك چرخه هفتاد و شش ميليون دلاري در سال براي توزيع قانوني موسيقي در چين، حكايت از بزرگي اين بازار خفته ميكند. گفتني است كه امروزه دانشمندان حوزه اقتصاد و بازاريابي، روي ايدههايي كه ممكن است چين را بهنوعي با موضوع كپيرايت آشتي دهد، تحقيق ميكنند و البته شايد اين سرويس گوگل اقدامي با همين هدف باشد.