سرويس آزمايشي ترجمه انساني


گوگل سرويسترجمه انساني جديدي با نام كانون ترجمه گوگل (Google Translation Center)را آزمايش ميكند. اين سرويس در حال حاضر تنها براي اعضاي برنامهآزمايشگران معتمد گوگل ( Google's Trusted Tester) قابل دسترس است اماممكن است به آزمايشكنندگان بيشتري عرضه شود.
سرويسهاي اينترنتيآمازون سرويس گستردهتري به نامMechanical Turk عرضه ميكند كه بهمتقاضيان ثبتنام كرده امكان ميدهد تا ترجمههاي پولي براي متقاضيانآنلاين ارسال كنند. البته ترجمه يكي از كارهايي است كه با استفاده از اينسرويس انجام ميشود. بهنظر ميرسد گوگل به سرويس متمركزتري علاقهمندباشد و به كاربرانش اجازه ميدهد اسناد و تقاضاهاي ترجمه را به بيش از40زبان ارسال كنند.

هنوز معلوم نيست گوگل پرداخت و دريافت پول ميانمترجمان و مشتريان آنها را امكانپذير سازد، اما در اين صورت احتمالاسرويس پرداخت آنلاين ( Google Checkout) را عرضه خواهد كرد. سرويس كانونترجمه گوگل، كمك به مردم براي يافتن مترجمان و مديريت اسناد ترجمه شده رامدنظر دارد