توليد نرمافزار مشاهده دامنه اينترنتي فارسي
پژوهشگران پارك علم و فناوري كرمان، روش و فناوري بررسي و نمايش نامهاي دامنه اينترنتي فارسي را ابداع كرده و بهثبت رسانيدهاند كه بر پايه آن كاربر بهسادگي از رايانه شخصي خود دامنههاي فارسي را ميبيند.
شهرام ثبوتيپور در گفتوگو با خبرگزاري مهر گفته است: «از آنجايي كه با گسترش اينترنت در دورترين نقاط جهان، تركيب كاربران اينترنت بهسمت محلي و غيرتخصصي شدن ميرود و در نتيجه شاهد رشد روز افزون كاربران غير انگليسي زبان اينترنت هستيم، تمايل به استفاده از محتواي غيرانگليسي در اينترنت از چند سال پيش افزايش يافته و بهتازگي نيز استفاده از نامهاي دامنه به زبانهاي غيرانگليسي مورد توجه مجامع بينالمللي مديريت اينترنت قرار گرفته است. از اين رو بسياري از شركتهاي ثبت دامنه درصدد ارايه خدمات ثبت نامهاي دامنه به زبانهاي غيرانگليسي برآمدهاند.» وي اين سيستم را شامل دو نرمافزار سطح سرور و سطح كاربر دانست و افزود: «با توجه به اين واقعيت، ما براي استفاده مخاطبان فارسيزبان از دامنههاي اينترنتي فارسي، اقدام به ايجاد نرمافزارResolve نامهاي دامنه اينترنتي فارسي كرديم. نرمافزار سطح سرور، در سرورDNS شركتهاي ارايهدهنده خدمات اينترنت ISP) ها وICP ها) و در حالت بهينه در سرورهاي DNS شركت مخابرات كه متولي اصلي توزيع اينترنت در كشور است، نصب ميشود و زماني كه كاربران يك نشاني دامنه فارسي را وارد ميكنند، اين نرمافزار پسوند دامنه (TLD) درخواستي را در فهرست خود وارد كرده و كاربر را به سرويسدهنده اصلي دامنه راهنمايي ميكند.»

ثبوتيپور با بيان اين كه نرمافزار سطح كاربر قابليت نصب در رايانههاي شخصي را دارد، خاطرنشان كرد: «در اين حالت كاربر با نصب اين نرمافزار ميتواند بهراحتي از رايانه شخصي خود دامنههاي فارسي را مشاهده كند. ...

در سالهاي اخير تحريم شركتهاي ايراني در دستور كار شركتهاي ارايهدهنده سرويسهاي ميزباني وب آمريكايي قرار گرفته است كه بعضا اخبار مربوط به حذف اطلاعات وبسايتهاي ايراني منتشر شده است. بهدنبال اين تحريمها دولت سعي كرده است با پشتيباني از شركتهايIDC داخلي، ارايه سرويس ميزباني وب داخل كشور را رواج داده تا وابستگي به شركتهاي خارجي را كاهش دهد.»