امروز بهشت زهرا اعلام کرد: که 20روز دیگه بهشت زهرا پر میشه ودیگه قبر خالی نداره
نسل بیچاره ی سوم هم باید تو زنده بودنش برای جا بدووه
هم برای اون دنیاش