زيباترين قلب

روزي مرد جواني وسط شهري ايستاده بود و ادعا ميكرد كه زيبا ترين قلب را درتمام آن منطقه دارد . جمعيت زيادي دور او جمعشدند . قلب او كاملاً سالم بود و هيچ خدشهاي بر آن وارد نشده بود و همهتصديق كردند كه قلب او به راستي زيباترين قلبي است كه تاكنون ديدهاند.
مرد جوان با كمال افتخار با صدايي بلند به تعريف قلب خود پرداخت .
ناگهانپير مردي جلوي جمعيت آمد و گفت كه قلب تو به زيبايي قلب من نيست . مردجوان و ديگران با تعجب به قلب پير مرد نگاه كردند قلب او با قدرت تمامميتپيد اما پر از زخم بود. قسمتهايي از قلب او برداشته شده و تكههاييجايگزين آن شده بود و آنها به راستي جاهاي خالي را به خوبي پر نكرده بودندبراي همين گوشههايي دندانه دندانه درآن ديده ميشد. در بعضي نقاطشيارهاي عميقي وجود داشت كه هيچ تكهاي آن را پرنكرده بود، مردم كه به قلبپير مرد خيره شده بودند با خود ميگفتند كه چطور او ادعا ميكند كهزيباترين قلب را دارد؟
مرد جوان به پير مرد اشاره كرد و گفت تو حتماًشوخي ميكني؛ قلب خود را با قلب من مقايسه كن ؛ قلب تو فقط مشتي رخم وبريدگي و خراش است .
پير مرد گفت : درست است . قلب تو سالم به نظرميرسد اما من هرگز قلب خود را با قلب تو عوض نميكنم. هر زخمي نشانگرانساني است كه من عشقم را به او دادهام، من بخشي از قلبم را جدا كردهامو به او بخشيدهام. گاهي او هم بخشي از قلب خود را به من داده است كه بهجاي آن تكهي بخشيده شده قرار دادهام ؛ اما چون اين دو عين هم نبودهاندگوشههايي دندانه دندانه در قلبم وجود دارد كه برايم عزيزند؛ چرا كهيادآور عشق ميان دو انسان هستند.
بعضي وقتها بخشي از قلبم را بهكساني بخشيدهام اما آنها چيزي از قلبشان را به من ندادهاند، اينها همينشيارهاي عميق هستند . گرچه دردآور هستند اما يادآور عشقي هستند كهداشتهام . اميدوارم كه آنها هم روزي بازگردند و اين شيارهاي عميق را باقطعهاي كه من در انتظارش بودهام پركنند، پس حالا ميبيني كه زيباييواقعي چيست ؟
مرد جوان بي هيچ سخني ايستاد، در حالي كه اشك ازگونههايش سرازير ميشد به سمت پير مرد رفت از قلب جوان و سالم خودقطعهاي بيرون آورد و با دستهاي لرزان به پير مرد تقديم كرد پير مرد آن راگرفت و در گوشهاي از قلبش جاي داد و بخشي از قلب پير و زخمي خود را بهجاي قلب مرد جوان گذاشت .
مرد جوان به قلبش نگاه كرد؛ ديگر سالم نبود، اما از هميشه زيباتر بود زيرا كه عشق از قلب پير مرد به قلب او نفوذ كرده بود .