اِعدام واژهای عربی استبه معنی نابود کردن و از بین بردن عبارت است از قتل عمد دولتها و یا سرانو رهبران مذهبی و آیینی علیه شهروندان تحت عناوین گوناگون. در طول تاریخهمواره دولتها و یا افراد و گروههای غالب و یا دارای قدرت، برای حذففیزیکی مخالفین خود ویا افرادی که اعمالی خلاف قانون وقت را انجامدادهاند از آن سود جستهاند.

اعدام میتواند حکمی باشد که از سوی دستگاه قضایی کشورها صادر شدهاستو یا اینکه مستقیماً توسط نیروهای مسلح و نظامی کشورها صادر شده و به اجرادرآید. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و مترقی حکم اعدام لغو شدهاست ویا در دست بررسی جهت الغا است. هر ساله به طور متوسط سه کشور مجازات اعدامرا لغو میکنند. از سال 1985، (۱۳۶۴)، تا کنون چهل کشور مجازات اعدام رااز قوانین خود حذف کردهاند.

انواع اعدام:
● دار زدن
● تیرباران
● سوزاندن در آتش
● زنده به گور کردن
● سر بریدن
● سنگسار
● اتاق گاز
● تزریق سم
● خفه کردن
● صندلی الکتریکی
● گیوتین
● شمع آجین

در زیر توضیح مختصری درباره بعضی از روش ها داده شده است:

دار زدن
یکی از روشهایاعدام است که باعث شکستن ستون فقرات و گردن و در نتیجه آسیب شدید بصلالنخاع میشود و موجب ایست دستگاه تنفسی بدلیل فلج شدن ششها میشود. البتهاگر طول طناب کم انتخاب شده باشد، شکستن گردن اتفاق نمیافتد و وی باخفهشدن کشته میشد و در حالتی که طول طناب بسیار زیاد باشد، سر از بدنجدا خواهد شد.
تعداد اعدام
گاه در حکم فردی تعداد دفعات اعدام نیز ذکر میشود که در این صورت اگر وی به آن تعداد اعدام شد و نمرد، فرد بخشیده میشود.تیر بارانیکی از راه های اجرای مجازات اعدام است . شخص محکوم به اعدام را معمولا باطناب به یک تیرک عمودی می بندند و بعد از قرائت حکم و به فرمان فرماندهجوخه آتش گلوله باران میشود . البته کیفیت اجرای تیر باران در کشورهایمختلف متفاوت است و با قوانین مختلفی اجرا میشود .اشخاص محکوم به مرگ باتیرباران معمولا نظامیان میباشند .بعنوان مثال هنگامی که صدام به اعدام باطناب دار محکوم شد وی خواستار اجرای حکم اعدام با تیرباران شد اما ادعایوی مبنی بر اینکه هنوز هم یک نظامی است و در صورت اثبات جرم باید تیربارانشود، از سوی دادگاه نادیده گرفته شد .


سوزانیدن در آتشیک روش اعدام است که در هند، یونان، روم، ایران و مصر باستان رواجداشتهاست. در هند باستان، این نوع اعدام به نام جآوهر، ساتی، ریزهج انجاممیشدهاست. در قرون وسطا معمولاً برای اعدام جادوگران، آنها را در آتشمیسوزانیدند.ژاک دو مولای، ژان هوس، ژاندارک، پاتریک هامیلتون، ویلیامتیندال، میشل سرویت، گیوردانو برونو، از مهم ترین افرادی هستند که در آتشسوزانیده شدهاند.

در این نوع اعدام سر فرد از ناحیه گلو با چاقو بریده می شود و یا با ساطور یا تبر از پشت سر ضربه محکمی وارد میشود.

سر بریدنفعلی معلوم است و برای زمانی بکار میرود که عمل سربُری عمداً صورت بگیرد.حالت مجهول آن سربریدگی است که عمدی یا غیرعمدی بودن این عمل از آناستنباط نمی شود.
برای انجام سر بریدن محکومان و مجرمان دستگاهی نیز ابداع شده به نام گیوتین.(صحنه پیش از سر بریدن جک هنزلی، مهندس آمریکایی توسط تروریستها در عراق.)


سنگسار، یک نوع مجازات مرگ است که از طريق پرتاب سنگ (که به صورت گروهی انجام میشود) به طرف هدف صورت میگیرد.
این نوع اعدام ابتدا در یونان و رم باستان شروع شد، و بعد در ادیان یهودیت و اسلام وارد گشته است.
در این کشورها کسی که به سنگسار محکوم میشود باید در پارچهای سفیدپوشانیده شده اگر مرد است تا لگن خاصره و اگر زن است تا کمر او را درخاک دفن میکنند و سپس با سنگهایی که یکباره محکوم را نمیکشد بلکهبه تدریج و با تحمل درد موجب مرگ وی میشود به پرتاب سنگ به سوی شخصقربانی میپردازند.
(نگارهای از قرن نوزدهم، از سنگساز قدیس استفان، اولین شهید کاتولیک، توسط یهودیان)شمع آجین نوعی اعدام است. در این نوع اعدام، سینه فرد را با نیزه و یا وسائل دیگر سوراخ نموده و شمع را در بدن او قرار میدادند.
(سوراخ کردن بدن اعدامی برای قرار دادن شمع)

امیدوارم جالب بوده باشه...

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]