[align=center][/align]

یکشنبه، ۱۰ شهریورماه ۱۳۸۷
معاون وزير ICT: تلاش گسترده با هدف افزایش پهنای باند کشور با بهرهگیری از «دانش نیروهای بومی» در حال جریان است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر پهنای باند سراسر کشور معادل 12 هزار مگابیت است که تلاشهای لازم برای افزایش آن به 15 هزار مگابیت به سرعت ادامه دارد.

عبدالمجید ریاضی در گفتوگو با مهر با بیان این خبر افزود: تلاش گسترده با هدف افزایش پهنای باند کشور با بهرهگیری از دانش نیروهای بومی در حال جریان است تا بتوان در مدت مدت کوتاهی در آینده به میزان بیش از 3 هزار مگابیت بر پهنای اینترنت کل کشور اضافه کرد.

وی در خصوص بحث تحریم در حوزه اینترنت نیز گفت: احتمال وقوع این رخداد بسیار ضعیف است اما امکان آن وجود دارد با این حال برخی تدارک لازم با هدف بهرهگیری از شبکههای داخلی صورت گرفته یا خواهد گرفت.

ریاضی ادامه داد: کمتر پیش آمده ارتباط تلفنی و یا اینترنتی میان کشورها و یا شبکههای داخلی آنها دست خوش تحریم شود به گونهای که در بدترین شرایط پدید آمده در گذشته نیز کشوری با تحریم تلفنی مواجه نشده است، البته شبکه داخلی کشور در صورت وقوع این موضوع فعال خواهد بود.

معاون فناوری وزیر ارتباطات در خصوص شبکه ملی اینترنت و وضعیت آن در حال حاضر نیز افزود: شبکه ملی اینترنت شبکهای است که کل کشور را پوشش میدهد و شامل ساختارهای متعددی است که در بخشی از آن با بهرهگیری از یک شبکه پشتیبانی، ارتباط پایدار و وسیعی میان استانهای کشور برقرار میشود.
[/quote