دوست داريد صداي بلندگو(Speaker) رايانه خود را باماوس كم و زياد كنيد؟ نرمافزار ولوماوس(Volumouse) بههمين منظور طراحيشده است. با كمك اين برنامه ميتوانيد با حركت دادن غلتك ماوس خود به بالايا پايين، صداي اسپيكرها را كم و زياد كنيد.

براي فعالسازيانجام اين كار ميتوانيد قانوني را براي خود در نظر بگيريد. براي مثالهنگام پايين نگهداشتن كليدAlt و چرخش غلتك ماوس يا هنگام پايين نگه داشتنكليك سمت چپ و چرخش غلتك ماوس، حجم صدا افزايش يا كاهش يابد. روشن است درصورتي كه شرايط تعيين شده از سوي شما براي فعال شدن اين قابليت برقرارنباشد، ماوس و غلتك آن همچون گذشته قابل استفاده بوده و كارهاي عمومي طبقمعمول با آنها انجامپذير است. براي دريافت اين برنامه به لينك زير مراجعهكنيد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]