تكنيك هاي برتر اكسل« انتخاب يك ناحيه از سلول هاي غير همجوار»
سلول1 A را انتخاب كرده و كليدهاي ctrl+shift+Down+Arrow را با هم فشار مي دهيم.
كليد ctrl را همچنان نگه ميداريم و با استفاده از ماوس ناحيه ديگري را انتخاب و بعد كليدماوس را رها ميكنيم و با نگهداشتنctrl منطقههاي ديگري را انتخاب خواهيم كرد.
«انتخاب ناحيه پيوسته يا غير پيوسته از سلول ها بدون فشار دادنctrl ياshift »

كليد F8 را براي انتخاب پيوسته فشار دهيد.

عبارتEXT روي نوار وضعيت ديده خواهد شد.

فشار دادن كليد 8F باعث توسعه ناحيه انتخابي مي شود.

سلول1A را انتخاب كرده و ناحيه انتخابي را به وسيله كليد هاي جهت دار چهار گانه توسعه مي دهيم.

كليد 8F را دوباره فشار مي دهيم تا حالت توسعه انتخابي خاموش شود.

براي نواحي انتخابي غير همجوار كليدهاي 8shift+F را فشار مي دهيم تا عبارتADD در نوار وضعيت ديده خواهد شد و در اين حالت چند ناحيه غير همجوار را با ماوس انتخاب و به همين صورت، يكي پس از ديگري.

در پايان كار كليدهاي 8shift+F را فشار دهيد تا اين حالت خاموش شود.