نخستين پردازشگر رنگ تصاوير


شركتاسوس(Asus) بهتازگي اقدام به معرفي اولين پردازشگر مخصوص پردازش رنگتصاوير در نمونه كارت گرافيكSplendid MA0583M كرد كه قادر است قابليتهايپيشرفته يك كارت تصوير بههمراه يك پردازشگر را بهصورت يكجا عرضه كند.پردازشگرSplendid HD از پيشرفتهترين نسل فناوري شفافسازي هوشمندانهتصاوير بهره ميگيرد. اين پردازشگر بههمراه اين فناوري قادراست تا تصاويردريافتي را آنچنان كه مناسب چشمان انسان است، تنظيم كند؛ بدون آنكههيچگونه بار اضافي بر CPUتحميل كند.
بهبود رنگ 7 ناحيهاي، امكانتصحيح 12 بيتي از نوع گاما و همينطور تنظيم آني و پوياي رنگ زمينه ازجمله قابليتها و امكانات اين تراشه است. اين تراشه همچنين قادراست تابهترين حالت نمايش تصوير را كه شامل حالات عكس، ويديو و بازي است، بهصورتخودكار و هوشمندانه انتخاب كرده و دركنار آنها كاربران اين امكان را دارندتا ميزان شفافيت تصوير را نيز با توجه به نمايشگر تغيير دهند.

كارتگرافيكSplendid MA0583M شامل پردازشگر گرافيكي 3850ATI Mobility Radeon HDاست كه اين پردازشگر قادراست تا فناوري پاورپلي( PowerPlay) را پشتيبانيكند.

گفتني است كه اين فناوري ميتواند تا ميزان بهرهوري انرژيرا بر اساس كارايي در هر وات محاسبه و از اين طريق دنيايي سبز را پيش رويبازيكنان حرفهاي بازيهاي رايانهاي قرار دهد. در يك مقايسه كلي ميانكارتهاي گرافيك متداول 3850Radeon HD و همينطورSplendid MA0583M ازنقطهنظر كارايي 3DMark، اين محصول گرافيكي توانسته است تا ميزان قابل توجهي ازانرژي مصرفي را كاهش دهد. افزون بر اين سايز طولي اين نمونه از كارتگرافيك بهميزان 27 درصد نسبت به كارتهاي گرافيك 3850Radeon HD كمتر استكه اين نيز موجب ميشود تا كاربراني كه خواهان داشتن كيسهاي كوچكتريهستند، بهسادگي بتوانند از آن استفاده كنند.