دادگاهي در تركيه پس از اين كه صدها سايت دراعتراض به افزايش سانسور، اينترنت خود را داوطلبانه مسدود كردند بهبرداشته شدن فيلتر سايت اشتراك ويديويي يوتيوب راي داد.
دسترسي به سايت يوتيوب در تركيه از ماه مي و بهدنبال ارسالويديوهايي به اين سايت اشتراكگذاري ويديو كه نسبت به آتاتورك، بنيانگذارتركيهي لائيك، توهينآميز دانسته شده بودند مسدود شد.


دو ممنوعيت قبلي يوتيوب رفع شده بودند اما تصميم اخير دادگاه بهدنبالمشاركت 412 وبسايت و وبلاگ تركيهيي در يك اعتراض آنلاين در هفتهي گذشتهصورت گرفت.
پس از اين كه معلوم شد 853 سايت در تركيه به دستور دادگاه مسدودشدهاند، اين سايتها به طور موقت خود را فيلتر كردند؛ به گفتهيسازماندهنگان اين اعتراض، بسياري از حكمهاي فيلتر سايتها يك جانبه بودهو بيم ايجاد محيط افزايش سانسور را برميانگيزد.
ممنوعيت يوتيوب و سايتهاي ديگر در زماني كه تركيه به دليل محدوديتآزادي بيان تحت تفحص اتحاديهي اروپا كه مايل است به عضويت آن بپيونددقرار گرفت، تصوير اين كشور را مخدوش ساخته است.
بر اساس بند 5651 قانون جزايي تركيه، وبسايتها براي مجموعه تخلفاتياز جمله توهين به آتاتورك، هرزهنگاري كودكان و تشويق به خودكشي فيلترخواهند شد.

منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]