مسابقات ويمبلدون 2008 Wimbledon


ويمبلدون2008 يك بازي تنيس بسيار خوب براي طرفداران اين ورزش مفرح است. با آمدنتاپ اسپين 3، ورزش تنيس دوباره بين گيمرها مطرح شده و چه فرصتي بهتر ازاين براي نصب ويمبلدون 2008 روي گوشي موبايل؟ گرافيك ساده ولي كافي است.همين كه بتوانيد بازيكن ها را از هم تشخيص دهيد و كل زمين تنيس در صفحهمعلوم باشد كفايت مي كند.
براي شركت در مسابقات جهاني بايد يك كاراكتربسازيد و با بردن در مسابقات، توانايي هاي او را بالا ببريد. كنترل بازيبسيار ساده است. براي تعيين ميزان قدرت ضربه، بايد كليد ضربه را به اندازهدلخواه نگه داريد. ضربات بسيار دقيق و حساس هستند و به راحت كنترل ميشوند. رسيدن به مراحل بالا و برنده شدن از قهرمانان جهان كار ساده اي نيستاما با كمي تمرين و ممارست مي توانيد اين كار را انجام بدهيد.