خداحافظي با شكوه با ساليد اسنيك
بازگشت به صفر

نوشتننقد يا هر گونه مطلبي در مورد متال گير 4 كار بسيار سختي است. بايد اينبازي را از ابتدا تا انتها بازي كنيد تا بفهميد با چه شاهكاري سر و كارداريد. حرف زدن و خواندن در مورد چنين بازي اي شايد كار بيهودهاي باشد.كوجيما و گروه حرفهايش نشان داده اند كه يك بازي نسل جديد چه تعريفي داردو آنها با ديگر بازي سازان دنيا چند سالي فاصله دارند.
از روند بازيشروع ميكنيم. متال گير 4 بالاخره گيم پلي خودش را متحول كرد. حالا ديگربراي چريك بازي و مخفي كاري بايد خيلي زخمت بكشيد. البته بازي طوري است كهبدون اين كارها و با زدن به دل دشمن هم قابل تمام كردن است. يكي از اولينتغييراتي كه در بازي مي بينيد، اضافه شدن سيستم امتيازي دربين است.سلاحها و آيتمهاي جمع آوري شده از سربازها در طول بازي تبديل به امتيازميشوند و مي توانيد آنها را پيش دربين ببريد كه يك دلال اسلحه حرفه ايستو مي تواند سلاحهاي شما را آپگريد كند.

كنترل بسيار دقيق تر وظريف تر از قبل است اما كماكان مشكلات قديمي سري متال گير وجود دارند.مشكلاتي از اين دست كه خيلي وقتها اسنيك مخصوصا براي حركات (CQC) كاري راكه شما مي خواهيد انجام نمي دهد.
كنترل مارك 2 هم خيلي بهتر از اسنيكنيست اما واقعا در بعضي جاها به كارتان مي آيد. براي انجام هدفها تقريباهر كاري كه دوست داشته باشيد مي توانيد انجام دهيد. اگر شما هم ازطرفداران قديمي متال گير باشيد و مثل من در اولين دور بازي فقط دوست داريدببينيد داستان چه ميشود احتمالا بار اول بازي را به صورت كاملا اكشن تمامكرده ايد! اكشنها خيلي بهتر از قبل هستند. سلاحها خوش دست تر شده اند وبه لطف وجود نشانگر براي هدفگيري، مانند بازيهاي قبل مشكل زيادي براينشانه گيري نداريد.

متالگير4 بسيار بزرگ تر و وسيع تر ازقسمتهاي قبل است. ديگر محدود به يك منطقه نشدهايد. نقشههاي بازي چندبرابر متالگير3 هستند اما در عوض از ميزان جزئيات در آنها كاسته شدهاست. صحنههاي اكشني كه شامل نشستن روي يك وسيله نقليه و شليك با سلاح آنهستند در متال گير 4 زياد تكرار شده اند كه كاملا شما را يادCall of Dutyمياندازند. در مورد مبارزه با غول آخرها هم حرفي نمي توان زد. كساني كهاهل متال گير باشند مي دانند غولآخرها چه نقش مهمي را در گيم پلي متال گيرايفا ميكنند.

از نظر گرافيكي باز هم متال گير 4 نشان داد كه مي تواند قدرتهاي نهفته كنسولهاي سوني را به رخ بكشد.
شايدلازم نباشد زياد در مورد گرافيك صحبت كنيم زيرا آنقدر تريلرها و دموهايداخل بازي متال گير4 زياد هستند كه بعيد است هيچ بازي كننده اي پيدا بشودكه يكي از آنها را نديد باشد. سيستم استتار به لطف لباس جديد اسنيك بسياركارآمد است و باز هم گوشه اي قابليتهاي گرافيكي موتور پايه بازي را نشانمي دهد.

نميشود متال گير را جدا از داستانش نقد كرد. وقتي همداستان اين بازي را وارد صحبت كنيم، همه موارد بالا فراموش ميشوند!داستان ساليد اسنيك پايان باشكوهي دارد. البته اين پايان تا حدودي قابلپيش بيني بود اما انصافا بهتر از اين نمي شد يك شخصيت معروف مانند اسنيكرا بازنشسته كرد.

از نظر پيچيدگي، سناريوي متال گير 4 به شمارهدوم شباهت دارد. بار اولي كه ميان پردههاي طولاني متال گير 4 را نگاهميكنيد، بيشتر مبهوت گرافيك و كارگرداني صحنهها ميشويد تا ديالوگها.كارگرداني سينمايي اين ميان پردهها از قبل هم بهتر شده اند و در اينشماره زياده گوييهاي نويسندهها را جبران كرده اند. اما باز هم صحنههايبسيار طولاني و حوصله سربر زياد ميبينيد.

وقتي آخرين مبارزهبازي تمام شد، مي توانيد دسته پلياستيشن 3 را زمين بگذاريد و با خيالراحت ميان پرده اي به اندازه يك فيلم سينمايي ببينيد! سكانس نيم ساعتهپاياني بازي در قبرستان آنقدر كش دار و اغراق شده است كه به نظر مي رسدسازندهها دلشان نميآمده از آن دل بكنند. اميدواريم كه كوجيما اين بار بهحرفش پايبند باشد و ديگر به سراغ متال گير نرود. وقت آن رسيده كه كوجيما وهمكارانش به سراغ يك بازي جديد بروند.