مطالبی جالب و خواندنی از پرفسور وین دایر
شما موجودي مادي نيستيد كه معنويات را تجربه مي كنيد . شما موجودي الهي هستيد كه زندگي مادي را تجربه مي كنيد .

تمام نعمت هاي مورد نياز شما هم اكنون وجود دارد . فقط بايد حركت كنيد و آن ها را بدست آوريد .

سه چيز مانع حركت روح الهي شما است : منفي گرايي ، قضاوت در باره ي ديگران و بي عدالتي .

همهچيز در خلقت جاري است و حركت دارد . شما بايد با چنگ زدن به آب نمي توانيدمانع حركت آن شويد . دستتان را رها كنيد ، تا آب را احساس كنيد .

تمامنظام خلقت از طريق عشق ، همدلي و هماهنگي گرد هم آمده است . اگر افكار خودرا در جهت اين اصول به كار اندازيد ، هيچ چيزي نمي تواند مانع حركت شماشود .

شايد تعجب كنيد اگر بفهميد كه چيزي تحت عنوان ناراحتي وآشفتگي اعصاب وجود ندارد . اعصاب خود به خود آشفته نمي شود . اين مردمهستند كه مي خواهند اعصاب آشفته داشته باشند .

داشتن طرح وبرنامه الزاما چيز غير طبيعي نيست ، اما عاشق طرح و برنامه شدن ناشي ازضعف شخصيت است . اجازه ندهيد اهميت طرح برنامه اتان از خود شما بيشتر شود.

افكار شما ، وقتي خوب پرورش يافته و ذاتي شوند تبديل به واقعيت مي شوند . افكار انسان فوق العاده نيرومند هستند .

در نهايت امر ، چيزي به نام بخشايش معنا ندارد ، زيرا ما نه حق قضاوت داريم و نه ملامت ديگران را .

افكار مثبت ، شما را با كائنات هماهنگ مي كند .

شلوغي خيابانها به خودي خود هرگز نمي تواند كسي را ناراحت كند .

شلوغي خيابانها چيزي است كه وجود دارد و كارش را انجام مي دهد .

شلوغي خيابانها به خودي خود با كسي كار ندارد .

ما فقط آن چيزي را مي توانيم به ديگران ببخشيم كه در درون خود داريم .

از وقوع حوادث استقبال كنيد .

هر بار كه در مقابل نفرت محبت مي كنيد ، نفرت را خنثي مي كنيد .

گذشت حاصل عشق به خويشتن است .

اگر به اندازه كافي وسعت نظر داشته باشيد ، به راحتي خواهيد ديد كه بشريت مجموعه اي واحد است .

آن چه مي بيني حاصل باور توست ، باور كنيد تا ببينيد .

تمام رفتارهاي شما حاصل افكاري است كه قبل از اين رفتارها داشته ايد .

در واقع نكشيدن سيگار و نخوردن شكلات راحت تر از انجام دادن اين كارها است . اين ذهن شماست كه خلاف آن را به شما مي قبولاند .

هرآنچه را بايد داشته باشيد در اختيار شما قرار خواهد گرفت . نكته جالب اينجاست كه وقتي آن چيز را به حال خود رها كنيد ، به مرور مقدار بيشتري از آننصيب شما مي شود .