اوج بارش شهابی برساووشی نزديك است
بارش شهابي «برساووشي» كه 27 تيرماه هر سال همزمان با برخورد زمين با توده ذرات فعال مي شود، 21 و 22 مرداد ماه به اوج خود مي رسد ولی اوج فعالیت بین ساعات 16 تا 18:30 شامگاه سهشنبه 22 مرداد 1387خواهد بود. كه البته بهترین زمان رصد بارش در ایران شامگاه 22 مرداد ماه خواهد بود و ماه شب یازدهم تا حدود ساعت 2:30 بامداد مزاحم رصد خواهد بود ولی پس از غروب در بامداد 23 مرداد و همزمان افزایش ارتفاع كانون بارش میتوانیم شاهد آتشبازی زیبای بارش برساووشی در آسمان شب باشیم.

بارش شهابي برساووشي، يكي از شورانگيزترين جشنوارههاي ساليانه نجومي باشد كه در شب هاي گرم تابستان، منجمان آماتور را گردهم مي آورد.
هنگام اوج بارش شهابهاي برساووشي مي توان شاهد 40 تا 60 شهاب در ساعت بود. پس از آن تعداد شهابها به تدريج كاهش مي يابد تا اينكه در سوم شهريور با خروج زمين فعاليت آن به پايان مي رسد.
رصد اين واقعه به تلسكوپ و يا هيچ ابزار رصدي ندارد و رفتن به رصدگاهي دور از نور و آلودگي هواي شهر و چشم دوختن به آسمان به ويژه افق شرقي براي رصد اين پديده زيباي نجومي كافي است.
دنباله دار منشاء بارش برساووشي دنباله دار سويفت-تاتل است كه در سال 1862 توسط لوييس سويفت از نيويورك و هورس تاتل از رصدخانه هاروارد كشف شد.
چند سال پس از كشف اين دنباله دار بود كه «شياپارلي» با كمك محاسباتش نشان داد كه دنباله دار سويفت- تاتل منشاء بارش شهابي است.
اين دنبالهدار هم اكنون از زمين دور شده اما آثار به جا مانده از دم پهن آن عاملي براي ايجاد اين بارش شهابي است. سرعت اين ذرات 132 كيلومتر بر ساعت و بهترين بارشها وقتي است كه زمين با توده بزرگي از اين ذرات برخورد ميكند.
اين بارش كه به بارش نيمكره شمالي شهرت دارد در نيمكره جنوبي هم ديده ميشود اما تعداد شهابهاي قابل رويت آن كمتر است.
براي اين رصد به تلسكوپ و هيچ گونه ابزار نجومي نياز نداريد و كافي است رصد گاهي دور از نور و آلودگي هواي شهر انتخاب كرده و يك زير انداز مناسب امكان خوبي براي خوابيدن شما و چشم دوختن به آسمان به ويژه به افق شرقي است.
ZHR اين بارش 60 است يعني در شرايط ايدهآل 60 شهاب در ساعت را بايد رصد كنيد و اين در حالي است كه كانون بارش در اين محاسبه سمت الراس در نظر گرفته شده است.
ضرورتا به كانون بارش توجه نكرده و صورتهاي فلكي اطراف آن را زير نظر بگيريد.
هواي مساعد تابستان و درخشش اين شهابها بر زيبايي اين بارش ميافزايد، بارشهاي شهابي كه برخورد جو زمين با ذرات ميليمتري و ميكرومتري است براي انسان و يا زمين تهديدي محسوب نميشود.
صورت فلكي پرساووش حدود نيمه شب از افق شمال شرق رصدگاه شما به طور كامل طلوع ميكند.
ستاره معروف الغول كه يك دوتايي گرفتي است در اين برج فلكي قرار دارد. سياره بهرام كه در حال نزديك و نزديكتر شدن به زمين است و بر نورانيت آن افزوده مي شود و همچنين خوشه زيابي ستارهاي پروين در سمت راست و پايين كانون قرار دارد.
كانون نقطهاي گفته ميشود كه امداد شهابهاي هر بارش در جهت خلاف حركتشان به آن نقطه كه در يك صورت فلكي است ميرسد.
عكسبرداري با دوربينهاي مكانيكي ترجيحا مجهز به لنز زوايه باز (WIDE) و فيلم حساسيت 400 با نوردهي نه چندان زياد و در وضعيت B و ديافراگم نيمه باز، بر جلوه اين بارش پر شكوه ميافزايد.
اگر از فيم حساسيت 100 استفاده ميكنيد، باز بودن كامل ديافراگم و نوردهي طولانيتر توصيه ميشود.
فراموش نكنيد با ثبت اولين شهاب، شاتل دوربين را بسته و يك بار ديگر دوربين را براي عكسبرداري شارژ كنيد.
در طول رصد حتما از چراغ قوههاي با نور قرمز استفاده كرده و حتيالمقدور آنها را به هر طرف نچرخانيد چرا كه شايد دهانه دوربيني براي شكار شهابها باز بوده و نور شما مشكل آفرين باشد.

منبع : ايسنا و پایگاه خبری ماهنامه نجوم