مندلیف و لوتار میردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انهابررسی های دقیق تری انجام دادندودر سال 1869م به این نتیجه رسیدند که خواصعنصرها تابعی تناوبی از جرم انهاست.به این معنا که اگر عنصرها را به ترتیبافزایش جرم اتمی مرتب شوند نوعی تناوب در انها اشکار میگرددوپس ازتعدادمعینی از عنصرها عنصرهایی با خواص مشابه خواص پیشین تکرار می شوند .

مندلیفدر سال 1869 بر پایه ی قانون تناوب جدولی از 63عنصر شناخته شده ی زمان خودمنتشر کرد .در فاصله ی بین سالهای 1869 تا 1871م مندلیف هم مانند لوتارمیر با بررسی خواص عنصرها و ترکیب های انها متوجه شد که تغییرهای خواصشیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیکی انها نسبت به جرم اتمی روند تناوبیدارد.از این رو جدول جدیدی در 8 ستون و12سطر تنظیم کرد.او با توجه بهنارسایی های جدول نیو لندز ولوتار میر و حتی جدول قبلی خود جدولیتقریبابدون نقص ارایه دادکه فراگیر وماندنی شد.

شاهکارهای مندلیف در ساخت شهرک عناصر :

روابطهمسایگی:دانشمندان پیش از مندلیف در طبقه بندی عناصر هر یک را جداگانه وبدون وابستگی به سایر عناصر در نظر می گرفتند.اما مندلیف خاصیتی را کشفکرد که روابط بین عنصرها را به درستی نشان میدادو ان را پایه تنظیم عناصرقرار داد.
وسواس وی: او برخی از عناصر را دوباره بررسی کرد تا هر نوعایرادی را که به نادرست بودن جرم اتمی از بین ببرد.در برخی موارد به حکمضرورت اصل تشابه خواص در گروهها را بر قاعده افزایش جرم اتمی مقدم شمرد.
واحدهایخالی: در برخی موارد در جدول جای خالی منظور کردیعنی هر جا که بر حسبافزایش جرم اتمی عناصر باید در زیر عنصر دیگری جای می گرفت که در خواص بهان شباهتی نداشت ان مکان را خالی می گذاشتو ان عنصر را در جایی که تشابهخواص رعایت میشد جای داد.این خود به پیش بینی تعدادی ا زعنصرهای ناشناختهمنتهی شد.
.
استقبال از ساکنان بعدی:مندلیف با توجه به موقعیتعنصرهای کشف نشده و با بهره گیری از طبقه بندی دوبرایزتوانستخواص انها راپیش بینی کند.برای نمونه مندلیف در جدولی که در سال 1869 تنظیم کرده بودمسو نقره وطلا را مانند فلزی قلیایی در ستون نخست جا داده بود اما کمی بعدعناصر این ستون را به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کرد.سپس دوره های نخست ودوم و سوم هر یک شامل یک سطر و هر یک از دوره های چهارم به بعد شامل دوسطر شده وبه ترتیب از دوره های چهارم به بعد دو خانه اول وشش خانه اخر ازسطر دوم مربوط به عناصر اصلی ان دوره و هشت خانه باقی مانده ی سطر اول ودو خانه اول سطر دوم مربوط به عناصر فرعی بود

ساخت واحد مسکونیهشتم:مندلیف با توجه به این که عناصراهن وکبالت ونیکل وروتینیم ورودیموپالادیم واسمیم وایریدیم وپلاتینخواص نسبتا با یکدیگر دارند این عناصر رادر سه ردیف سه تایی و در ستون جداگانه ای جای دادو به جدول پیشین خود گروههشتم ا هم افزود. در ان زمان گازهای نجیب شناخته نشده بوداز این رودر متنجدول اصلی مندلیف جایی برای این عناصر پیش بینی نشد. پس از ان رامسی ورایله در سال 1894 گاز ارگون را کشف کردند و تا سا ل 1908 م گازهای نجیبدیگرکشف شد و ظرفیت شیمیایی انها 0 در نظر گرفته شدو به گازهای بی اثرشهرت یافتند.

اسانسور مندلیفبه سوی اسمان شیمی :جدول مندلیف درتنظیم و پایدار کردن جرم اتمی بسیاری از موارد مندلیفنادرست بودن جرم اتمیبرخی از عناصر را ثابت و برخی دیگر را درست کرد .جدول تناوبی نه تنها بهکشف عنصرهای ناشناخته کمک کرد بلکه در گسترش و کامل کردن نظریه ی اتمی نقشبزرگی بر عهده داشت و سبب اسان شدن بررسی عناصر و ترکیب های انها شد.

مجتمع نیمه تمام:

جدول تناوبی با نارسایی هایی همراه بود که عبارتند از :
1- جای هیدروژن در جدول بطور دقیق مشخص نبود .گاهی ان را بالا ی گروه فلزهای قلیایی و گاهی بالای گروه های گروه هالوژن ها جا میداد.
2- در نیکل و کبالت که جرم اتمی نزدیک به هم دارند خواص شیمیایی متفاوت است و با پایه قانون تناوبی ناسازگاری دارد.
3-کبالت را پیش از نیکل و همچنین تلور را پیش از ید جای داد که با ترتیبصعودی جرم اتمی هم خوانی نداشت .با پیش رفت پژوهش ها و با کشف پرتوایکس وعنصرهاو بررسی دقیق طیف انها عدد اتمی کشف و اشکار شد و عناصر بر حسبافزایش عدد اتمی مرتب و نار سایی های جزیی موجود در جدول مندلیف از بینرفت .زیرا تغییرات خواص عناصر نسبت به عدد اتمی از نظم بیشتری برخوردارستتا جرم اتمی انها .
4- سال پس از نشر جدول مندلیف بوابو در ات به روشطیف نگاری اکا الومینیوم را کشف کرد و گالیم نامید و 4 سال بعد نیلسون اکابور را کشف کرد و اسکاندیم نامید و هفت سال بعد ونیکلر هم اکا سیلسیم رااز راه تجربه طیفی کشف کرد و ان را ژرمانیم نامید.

تغییرات خواص عناصر در دوره ها و گروههای جدول:
1-تغییرات شعاع اتمی :در هر گروه با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی افزایش مییابد ودر هر دوره با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی به تدریج کوچکتر می گردد.
2-تغییرات شعاع یونی :شعاع یون کاتیون هر فلز از شعاع اتمی ان کوچکتر و شعاعهر نا فلز از شعاع اتمی ان بزرگتر است.به طور کلی تغییرهای شعاع یونی همانروند تغییرات شعاع اتمی است.
3- تغییرات انرژی یونش: در هر دوره با افزایش عدد اتمی انرژی یونش افزایش
می یابد و در هر گروه با افزایش لایه های الکترونی انرژی یونش کاهش می یابد.
4-تغییرات الکترون خواهی :در هر دوره با افزایش عدد اتمی انرژی الکترونخواهیافزایش می یابدودر هر گروه با افزایش عدد اتمی اصولا انرژی الکترون خواهیاز بالا به پایین کم می شود .
5- تغییرات الکترونگاتیوی:در هر دوره بهعلت افزایش نسبتا زیا د شعاع اتمی الکترونگاتیوی عناصر کم میشود و در هردوره به علت کاهش شعاع اتمی الکترونگاتیوی عناصر افزایش می یابد .
6-تغییرتعدادالکترونهای لایه ظرفیتوعدد اکسایش:در هر دوره از عنصری به عنصردیگریک واحد به تعداد الکترون ها ی ظرفیت افزوده میشود و تعداد اینالکترونها و عدد اکسایش در عنصرهای هر گروه با هم برابرند.
7- تغییراتپتانسیل الکترودی :در ازای هردوره با افزایش عدد اتمی توانایی کاهندگیعنصرها کاهش می یابد و توانایی اکسیدکنندگی انها افزایش می یابد .از اینروفلزهایی که در سمت چپ دوره ها جای دارندخاصیت کاهندگی ونا فلزهایی که درسمت راست دوره ها جای دارندتوانایی اکسید کنندگی دارند.در موردعناصر یکگروه توانایی اکسید –کنندگی با افزایش عدد اتمی وپتانسیل کاهش می یابد.
8-تغییرات توانایی بازی هیدروکسید:توانایی بازی هیدروکسیدعناصر در گروههاازبالا به پایین افزایش می یابد اما در دوره از سمت چپ به راست رو به کاهشاست.
9- تغییرات دما وذوب یا جو ش:در هر دوره دمای ذوب و جوش تا اندازهای به طورتناوبی تغییر می کند ولی این روندمنظم نیست و در موردعناصرگروههانیز روندواحدی وجود ندارد

* مجتمع:جدول - واحدمسکونی:گروه - ساکنان:عناصر