گرچه نظر اصلي دانشمندان در مورد ضد مواد مشخص نيستاما تعدادي از آنها بر اين تاكيد دارند كه ذرات پاد زير اتمي مانندپوزيترون مي توانند از ضد مواد باشند. بعضي ديگر هم اعتقاد دارند ضد مواددر سياه چاله ها ايجاد مي شوند. اما حقيقت چيست؟

عقيده ي VMR-PCR بر اين است كه اگر خلا عامل اصلي گرانش و ايجاد كننده ي نيروي دافعه باشد بايد از ذراتي غير مادي تشكيل شده باشد.

براي آسان تر كردن كار ابتدا فرض مي كنيم اين ذرات دقيقا مخالف مواد هستند.

طبقتعاريف گفته شده در VMR-PCR شتاب گرانشي حاصل از برآيند نيروهاي دفع خلا وماده است كه اين نشان مي دهد دو نيروي دافعه ي ماده و خلا برابر نيستند.

در همين جا متوجه مي شويم كه قانون سوم نيوتن براي اين ذرات آنچنان درست نيست.

زيراعمل (دافعه ي خلا) را اگر در اين فرآيند F = C فرض كنيم دافعه ي ماده F< C خواهد بود كه اين نشان مي دهد عكس العمل در جهت عكس وارد مي شوداما دقيقا برابر نيروي وارده نيست.

بنابراين قانون اول VMR-PCR در مورد ضد مواد: عمل و عكس العمل ضد مواد:

1) نيروي عمل ضد ماده هميشه از نيروي عكس العمل ماده بيشتر است.

اما در اينجا يك استثنا بوجود مي آيد:

ميدانيم كه جهان در حال انبساط است. پس طبق قوانين گفته شده اجرام از آننقطه شتاب مي گيرند كه در آن دفع ماده از خلا بيشتر باشد تا دافعه اي درعكس العمل ايجاد شود.

بنابراين تنها يك مورد استثنا وجود دارد و آن سفيد چاله اي در مركز دنياست.

با اين فرض متوجه مي شويم نه كرم چاله اي وجود دارد و نه سفيد چاله اي به اندازه ي اين همه سياه چاله!

تنها يك و يك سفيد چاله در مركز عالم وجود دارد زيرا در جاي ديگر نمي بينيم اجرام به جز اين سو به سوي ديگري منبسط شوند.

اينمطلب معماي سفيد چاله ي استفان هاوكينگ را حل مي كند. سالها بود كه ايندانشمند مي گفت پديده اي بايد در مقابل سياه چاله وجود داشته باشد واثباتي رياضي براي آن داشت. اما با اين همه تلاش كسي موفق به ديدن اينمورد نشد. از آنجا كه هاوكينگ سياه چاله ها را با كرم چاله ها به سفيدچاله ها متصل كرده بود منطقي به نظر مي رسيد كه با رصد سياه چاله ها درنقطه اي كه ديگر كرم چاله اي نبود قسمت دوم نظريه ي هاوكينگ را رد مي شد.

اما حال مي فهميم كه تنها يك سفيد چاله در مركز عالم وجود دارد و به همين دليل است كه ما عاجز از

رصد اين مورد هستيم.

اما حال چرا كرم چاله از سياه چاله ها به مركز دنيا متصل نباشد؟

طبقتعاريف گفته شده اگر جرم در سياه چاله ساكن نبود چنين گرانشي در اطراف آنايجاد نمي شد. زيرا گفته بوديم كه دافعه ي خلا متناسب با دافعه ي مادهاست. (به جز مورد سفيد چاله)!

از آنجا كه جرم بيشتر متناسب با دافعه ي بيشتر ماده است پس بايد جرم در سياه چاله ساكن باشد.

كه البته اين رابطه دو طرفه نيست كه بگوييم هرچه خلا بيشتر دافعه ي ماده بيشتر زيرا خلا بدون ماده فعال نيست.

حال آيا مي توان گفت اگر سياه چاله اي آنقدر بزرگ شود كه بر دافعه ي خلا غلبه كند تبديل به سفيد چاله خواهد شد؟

خير.اولين دليل آن است كه همچنين موضوعي مشاهده نشده است. دوم اينكه پيش بينيمي كنيم يك سياه چاله در حالت ايده آل كه بعيد است دافعه اي برابر با خلاداشته باشد و به همين دليل ثابت بدون هيچ گرانشي در فضا قرار گيرد به ايندليل كه هيچ سياه چاله اي در مركزيت دفع خلا نيست. آن سفيد چاله اي كه مااز آن صحبت مي كنيم در مركز دنيا وجود دارد كه اين خواص براي آن برقرار ميشود.

بنابراين خيلي دقيق مي توان گفت اگر سياه چاله به حجم عظيمياز اين قابت دست پيدا كنند (تقريبا 50 درصد) گرانش آنها به جاي اينكه زيادشود كاهش خواهد يافت.

اما اين ديدگاه چگونه نظريه ي جهان تپنده را توجيه مي كند؟

همانطور كه خوانديد گفتيم سفيد چاله ي مركزي در حال دفع است.

درقوانين ضد ماده داريم كه در هنگام ايجاد گرانش ذرات خلا خود متاثر از اينبرآيند دفع نيستند و ساكن باقي مي مانند. همچنين فرض كرديم كه ضد موادخواص مقابل مواد را داشته باشند. پس مواد سفيد چاله بايد تاثير پذير ازاين دفع خود نيز از مركز با سرعتي خاص جدا شوند. (با همان سرعت منقبض شدندنيا).

بنابراين بعد از مدتي (برابر با طول زمان انبساط جهان) موادداخل سفيد چاله طوري تخليه مي شوند كه ديگر قادر به مقاومت در مقابل دافعهي خلا نخواهند بود. به همين دليل دوباره بعد از انبساط دنيا شروع بهانقباض مي كند و سفيد چاله ي مركزي به سياه چاله تبديل خواهد شد.

(ضد ماده از آن جا خود متاثر از دافعه نيست كه اين دافعه توليدي ذرات ديگر خلا هست و گفتيم كه خلا بدون ماده تاثيري ندارد).

بنابراين قانون دوم ضدماده را بيان مي كنيم: تعريف نيرو براي ضد مواد:

2) نيرو (از قبيل جاذبه و دافعه) بر ضد مواد تاثيري ندارد.

ازاين موضوع كه بگذريم ديديم كه در تعاريف طبق مثال پاكت آبميوه و جاروبرقيبا ايجاد توده اي از مواد در فضا ذرات خلا در اطراف آن چگال تر شده و ازآنجاييكه مي خواهند به جاي خود برگردند به ماده دافعه وارد مي كنند.

بنابر اين تعريف داريم: كميت هاي وجودي ضد مواد:

3) ضد مواد حجم اشغال مي كنند اما جرم ندارند.

طبقهمان مثال ها هم ديديم كه در اين فرآيند ذرات خلا جابه جا نمي شوند و باحتي با مواد يا با خود تركيب نمي شوند. تنها از برخورد نيروهاي آنها بهيكديگر يك ذره ي پر انرژي با سرعت بيشتر از C ايجاد مي شود. اين ذراتتجزيه نمي شوند و يا از بين نمي روند.

بر طبق اين موضوع و استناد به قانون پايستگي انرژي – ماده قانون چهارم را اينگونه بيان مي كنيم: پايستگي ضد مواد:

4)ضد مواد نه بوجود مي آيند و نه از بين مي روند. اما ممكن است عاملي مانندانرژي داشته باشند كه به آن تبديل شوند. (انرژي عامل ماده است. عامل اينذرات بايد نوعي مستقل باشند).

اين قانون نشان مي دهد كه در هر جهان مقدار مساوي و ثابتي ضد ماده (خلا) و ماده وجود دارد كه اين مدل استاندارد را نيز توجيه مي كند.

قانون پنجم را استوار بر اي مطلب بيان مي كنيم: مقدار نيروي ضد مواد:

5)نيرويي كه خلا به ماده وارد مي كند به حجم آن بستگي دارد زيرا آنها جرمندارند. نيروي وارده از ماده بر خلا نيز به جرم ماده بستگي دارد.

نكته: از آنجا كه در مواد حجم بيشتر معني جرم بيشتر را الزاما نمي دهد پس نيروي مواد را تنها به جرم نسبت مي دهيم.

6)ضد مواد مفهومي به نام چگالي ندارند. زيرا در هر دنيا تنها اين مواد هستندكه منبسط و منقبض مي شوند و همانطور كه گفتيم ذرات خلا ساكن هستند. بههمين دليل چگالي اين ذرات تنها در اطراف اجرام تعريف مي شوند. جرم بيشترجسم چگال تر شدن ذرات خلا در اطراف آنرا بيان مي كند.

نتايج زيادي از اين قانون مي توان گرفت كه چند نمونه از آنها را در غالب قانون هاي مجزا بيان مي كنيم:

7) دو ضد ماده بر هم نيرويي وارد نمي كنند زيرا:

الف) تنها در حضور ماده فعال و داراي اثر مي گردند.

ب) در پديده هاي انبساط و انقباض نيروي ضد مواد (ذرات خلا) تحت تاثير اين فرآيندها قرار نمي گيرد.

8)ضد مواد هيچ گاه عاملي مانند انرژي ندارند و مطلقا پايسته هستند. زيراتبديل آنها به عاملي مانند انرژي آنها را مستلزم به حركت مي كند.

9)ذره ي ايجاد شده از برخورد دو نيروي دافعه ي خلا و ماده از آنجا كه سرعتآن C^2 كاملا انرژي و در واقع مادي مي باشد و از ضد ماده نخواهد بود.

حال تنها مطالب در مورد ضد مواد مربوط به گسيل امواج و بارهاي آنها است.

درمورد طيف و گسيل امواج كه قبلا اشارتي كرده بوديم مبني بر اينكه از آنجاكه ضد مواد خواص مقابل مواد را دارند نه طيف خواهند داشت و نه موج گسيلخواهند كرد.

البته فرضي را نيز بيان كرديم كه ممكن است طيف سياهبراي ضد مواد باشد و اين رنگ سياه همانند سفيد براي ماده از چندين رنگ ضدمادي تشكيل شده باشد.

اما در مورد بار:

اگر توجه كرده باشيد مدلي كه براي انتشار تاكيون ها مشخص كرديم خيلي شبيه به دفع دو بار هم نام بود.

اگرهر دو دفع را منشايي از ذرات با بار همنام و تقريبا مساوي بيان كنيم اينشباهت بيشتر نيز مشخص مي شود. اما تا به جال باري براي خلا مشخص نشده است.

بنابراين قانون آخر را اينگونه بيان مي كنيم:

10) ضد مواد در فرآيند گرانش باري همنام با بار مواد و تقريبا مساوي از نظر مقدار خواهند داشت.

به همين دليل پيش بيني مي كنيم كه اولين لايه هاي خلا بعد از جو داراي بار همنام با آخرين لايه هاي جو باشد.

اما آيا قطب هاي مغناطيسي تاثيري در اين ذرات و خواص آنها دارند؟

خير.با تجزيه ي مطالب گفته شده خود در مي يابيد كه تمام خواص بيان شده ازفرآيند گرانش و بررسي آن بدست آمده اند و ارتباطي با مغناطيس ندارند.

آنگاه مغناطيس مواد از كجا آمده است؟

VMR-PCR عامل عالم را در دو چيز مي داند. خلايي كه فضا را پر كرده و ماده اي كه ذره ي بنيادين عالم است.

همانطور كه مي دانيم مغناطيس اجرام سماوي بعد از چندين سال رو به كاهش مي رود كه دليل آن نا مشخص است.

نظريكه VMR-PCR دارد اين است كه بعد از بيگ بنگ مواد داراي بالاترين قدرت درميدان مغناطيسي خود هستند. با گذشت زمان و ظاهر شدن سناريوي جهان تپندهآنها اين قدرت را به آهستگي از دست مي دهند و بعد از انقباض در نقطه يمركزي عالم عاملي مغناطيس آنها را دوباره شارژ مي كند.

بر همينمبنا پيش بيني مي كند كه مغناطيس از دست رفته عمدتا تا روز انقباض در فضاپخش خواهد بود و بوسيله ي اين عمل در نقطه ي مركزي جمع خواهد شد تا موادجمع شده را شارژ مغناطيسي كند.

عمل اين انقباض بستگي به دفع خلاخواهد داشت. به صورت تقريبي خلا در شرايط ايده آل به يك جسم متمركز 5.98تني 1 تقسيم بر 10^24 نيوتن نيرو وارد مي كند. براي بدست آوردن نيرويانقباض مي توانيد جرم دنيا را در اين تناسب قرار داده تا مقدار تقريبي آنرا بدست آوريد.

بحث تقريبا در اينجا تمام است. زيرا از آنجاييكه چگالي براي ذرات معني اي ندارد پس در كل ترموديناميكي ندارند.

به همين دليل كار خود را با اين 10 ويژگي از ضد مواد (ذرات خلا) به پايان مي بريم.

اطلاعات اوليه از اين تئوري در:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]