بررسی دیرینه شناسان نشان می دهد که اولیندایناسورها (Dinosaurs) حدود 230 میلیون سال پیش - که به دوران Triassicمعروف است - در قسمتهایی از آرژانتین و برزیل کنونی بوجود آمده اند. دراین میان از اولین گونه های دایناسورها می توان به Eoraptor ها که از کوچکترین نوع گوشت خوار بودند اشاره کرد، طول این جانداران به حدود یک متر میرسید.

فسیل این نوع از دایناسورها برای اولین بار در سال 1991 دردره ای که روزگاری یک رودخانه پر آب از آنجا می گذشت در آرژانتین پیدا شد.این دره که امروزه Ischigualasto Basin نام دارد خشک می باشد.

همچنینتحقیقات دیرینه شناسان نشان می دهد که حدود 65 میلیون سال پیش نسل اینجانداران غول پیکر از دنیا رفته است و به عقیده برخی تئوریسین ها انواعپرندگان امروزی از نوادگان برخی از انواع گوشتخوار دایناسورها می باشند.هر چند بسیاری دیگر معتقد هستند که این تئوری هنوز جای بحث بسیار دارد.
Stegosurus
استگوساروس دایناسوری از دوران ژوراسیک
اینکهدایناسورها در کدام قسمتهای کره زمین می زیستند سئوال پیچیده ای نیست، چراکه فسیل های این جانوران در تمامی قاره ها مشاهده شده اند. بخصوص اگر دقتکنیم که در آن دوران - 230 میلیون سال گذشته - قاره های کنونی به یکدیگرمتصل بودند و طی 165 میلیون سال بتدریج از یکدیگر فاصله گرفته اند.دورانیکه دایناسورها در آن می زیستند دوران مسوزوئیک (Mesozoic) نامیده می شودکه شامل سه دوره مختلف به نام های Triassic و Jurassic و Cretaceousنامیده می شود. سه دوره فوق الذکر بترتیب مربوط به 215، 150و 70 میلیونسال پیش بود است.

تمامی دایناسورها در تمام دوره هایی که از آنهایاد کردیم نمی زیستند، بعنوان نسل مثال گونه ای دایناسور ها بنامStegosaurus که در دوران ژوراسیک می زیستند حدود 80 میلون سال پیش از شروعدوران Cretaceous از بین رفته است.

نامگذاری به ظاهر عجیبدایناسورها معمولا” از ترکیب دو کلمه لاتین یا یونانی صورت می گیرد که بهمحل یافتن فسیل، فیزک و نوع بدن، نحوه تغذیه و بسیاری موارد دیگر مربوط میشود. امروزه بیولوژیست ها دقیقا” از همین روش نامگذاری برای نامگذاریجانوران بیولوژیکی استفاده می کنند.


اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد

دبیرستان دخترانه شاهد راهیان ولایت