حمید رضا محجوب -دبیرستان جابر

کوارتز، که از سیلیکون و اکسیژن تشکیل شده، شایعترین ماده معدنی در کره زمین است.

میلیاردها نفر هر روز از کوارتز استفاده میکنند، اما تعداد کمی از آنها از این موضوع خبر دارند، زیرا بلورهای ریز کوارتزی که از آن استفاده میکنند، درون ساعتهای مچی و دیواری پنهان شده است.

اما این بلورهای سفید یا شفاف که در سراسر جهان یافت میشوند، چه ارتباطی با اندازهگیری زمان دارند؟

برخی از مواد مانند برخی از سرامیکها و بلورهای کوارتز، هنگامی که تحت فشار مکانیکی قرار گیرند، میتوانند الکتریسیته تولید کنند. توانایی تبدیل دوجانبه فشار مکانیکی و الکتریسیته را به یکدیگر "خاصیت پیزوالکتریک" می نامند.

[align=center][/align]

بلورهای کوارتز که دارای این خاصیت هستند، با یک ولتاژ معین برق همیشه با بسامد یا فرکانس خاصی مرتعش میشوند. بنابراین این بلورها معیار دقیقی از بسامد یا فرکانس را حفظ میکنند، که به تنظیم حرکت ساعت کمک میکند و دقت آن را بسیار بالا میبرد.

کوارتز در رادیوها، ریزپردازشگرها (میکروپروسسورها)،و بسیاری از دستگاههای صنعتی دیگر نیز به کار میروند.

اداره آموزش و پرورش مشهد