دکتر ادگار میچل از فضانوردان سابق ناسا که درعملیات آپولو ۱۴ شرکت کرده و پا بر روی ماه گذاشته بود طی اظهارنظری عجیبمدعی شد موجودات فضایی وجود دارند. او افزود موجودات فرازمینی در دفعاتمتعدد به زمین آمده اند اما تماس های برقرار شده از طرف آنها توسط دولتهای زمینی مدت ۶ دهه است که مخفی مانده است.
دکتر میچل که ۷۷ سال سندارد، در یک مصاحبه رادیویی گفت؛ آژانس فضایی که مصاحبه با بیگانگان راانجام داده است آنها را موجوداتی با ظاهری غریب برای ما انسان ها توصیفکرده است. او گفت شکل این موجودات به تصور عمومی از موجودات فضایی باسرهای بزرگ و چشم هایی درشت نزدیک است. او تکنولوژی این موجودات را بسیارپیچیده تر از تکنولوژی ما زمینی ها خواند و گفت اگر بنا بود آنها از دردشمنی با ما دربیایند، تا به حال زمین و ساکنانش کاملاً نابود شده بودند.دکتر میچل به همراه فرمانده آپولو ۱۴- آلن شپارد - رکورد طولانی ترینراهپیمایی بر سطح ماه را دارند. آنها طی این عملیات در ۱۹۷۱ ، ۹ ساعت و ۱۷دقیقه بر سطح ماه راه رفتند. او گفت؛«من از حدی از اعتبار برخوردار هستمکه بتوانم چنین ادعایی بکنم زیرا روی ماه قدم برداشته ام و می دانم یوفوهاواقعاً وجود دارند... بیش از ۶۰ سال است که این واقعیت توسط دولت مخفیشده، اما اکنون کم کم این موضوع درز کرده است و بعضی از ما توانسته ایم بهبخشی از آن آگاهی پیدا کنیم... من در حلقه های نظامی و اطلاعاتی حضورداشته ام. همه می دانیم زیر لایه بی اعتبار اطلاعاتی که در اختیار عمومقرار می گیرد واقعیت جریان دارد.» دکتر میچل که در زمینه فضانوردی مدرکدکترای خود را اخذ کرده است، می گوید بخشی از اتفاقات مبهمی که گفته می شدپای بیگانگان فضایی در میان است حقیقت دارند و اینکه این بیگانگان بارهابه زمین آمده اند کماکان در حال بررسی است. او به مجری برنامه رادیویی کهمبهوت مانده بود، گفت؛«من فکر می کنم زمان فاش سازی این اطلاعات رسیده استو بسیاری از سازمان ها نیز در همین راستا در حال حرکت هستند.» مجری پس ازسخنان وی افزود؛«من پیش از این چیزهایی در مورد شوخی های فضانوردها شنیدهبودم، اما میچل به صورتی کاملاً جدی باور دارد که فضایی ها وجود دارند ودولت وجود آنها را مخفی می کند.» مقامات ناسا به سرعت در بیانیه یی به اینمصاحبه جواب دادند؛«ناسا تاکنون رد هیچ یوفویی را نیافته است و همین طوردر هیچ پروژه یی برای پنهان کردن اطلاعات در مورد بیگانگان احتمالی درزمین یا هر کجای دیگر از فضا شرکت نکرده است.»

منبع: سایت آفتاب